Fröderyd i tidningsarkivet

Fröderyd i tidningsarkivet

Inrikes Tidningar 1796-02-17, sid 2

”Med samma hedersbelöning (Skådepenning), för Stenhusbyggnad och Stenmurar, hafwa jämwäl Torparen Carl Ericsson på Hulebo i Fröderyd socken och Jönköpings län, jämt Bonden Casper Swensson i Bebby, Augurums socken och Blekinge Län, blifwit hugkomne.”

Den flitige torparen var Karl Eriksson, född 1745-03-13- i Medeltorp i grannsocknen Ramkvilla (F). Han gifte sig med 1766 med Ingegärd Karlsdotter (1737-1803) och de hade någon gång efter 1777 tagit upp ett nybygge under Hulebo, som kallades för Nybygget. Sedermera tog sonen Karl över brukningen av torpet.

Post- Och Inrikes Tidningar 1827-03-02. sid 3

Post- Och Inrikes Tidningar1827-03-02.png

Norrköpings Tidningar 1846-10-14, sid 2

Norrköpings Tidningar1846-10-14, sid 2.png”att på ett torp i Fröderyd socken en liten flicka blifwit död af åskan”

Det olyckliga barnet var inte en flicka utan den 6-åriga gossen Johan Peter Petersson. Han dog den 1 september och Fröderyd dödbok står att läsa: ”(den 1 september Dog Vådeligen ihjälslagen af åska och begrofs d 6 Sept gossen Johan Peter under Kallsjö. f 13/3 40. Par. Peter Magnus Johansson, Maja Stina Karlsdotter. 6 år 5 månader, 18 dagar.”Fröderyd C4 (1801-1853) Bild 216 sid 425.png

Norrköpings Tidningar 1848-11-18, sid 2

Norrköpings Tidningar1848-11-18 sid 2.png

”att en hemmansegare i Fröderyd nedfallit i sitt tröskwerk och teraf omkommit”

Mannen ifråga var Hans Johansson från Äsprilla Södergård. I Fröderyds dödbok står det att läsa: ””October 24. Dog genom våldsam krossning af hufvudskålen wid kuggahjulet i ett tröskwerk under pågående tröskning Hemmans Egaren Hans Johansson ifrån Esprilla Södregård. Närvarande wittnen intygade, att han vid nämda tillfälle warit af starka drycker öfverlastad, hvadan skrifvelse afgick till Domare=Embetet i Komstad om frihållandes, hvarå svar erhölls att han med stöd af Kgl förordning. 16/11 1841 må ärligen begrafvas. Han var föd 28/8 1799. Efterlemnade Enkan Lisa Bengtsdotter men inga barn. I 50 året gammal.”

Han var född 22 augusti 1799 i Årset Södergård. Föräldrarna var Johannes Persson och Maria Johansdotter. Änkan Lisa Bengtsdotter gifte 1850 om sig med den 21 år yngre Samuel Svensson.

Wexjöbladet 1849-03-19, sid 2

”Jönköping. Wid hemmaned Hultatorp i Fröderyd socken har en ko framfödt 3:ne bruna lika stora tjurkalfwar, hwilka alla lefwa och äro friska.”

Post- Och Inrikes Tidningar 1849-12-19

Post- Och Inrikes Tidningar1849-12-19, sid 1.png

”Kungliga Patriotiska Sällskapet. Vid allmän sammankomst den 30 sistlidne November beslöt Sällskapet utdelande af följande belöningar: För odlingsflit: … torparen Sven Samuelsson på Nyatorp af Fröderyd socken, …”
Sven med hustrun Lena Johansdotter samt deras fyra hemmavarande barn bodde på Nytorp under Ljunganäs Nilsgård. Hans flit belönades även med odlingsmedalj 1850-08-29 (Fröderyd AI:13 (1847-1855) Bild 79 / sid 70).

Jönköpingsbladet 1858-07-27

”En olyckshändelse, som man wid första underrättelse derom hoppades kunna betwifla, låter beklagligen wara grundad, i det nemligen den allmänt högaktade och wärderade Prosten Sandell i Fröderyd drunkat. Prosten S., som med en af sina döttrar skulle företaga en resa till Göteborg, gick i Fredags afton ombord å ångfartyget Linnea, begaf sig tidigt följande morgonen ur hytten upp på däck för att hemta frisk luft, men hade derwid olyckan att råka snafwa och fökll öfwerbord. Så berättas denna sorgliga tilldragelse, om hwilken närmare detaljer ännu saknas.

Några dagar senare kommer en mer detaljerad artikel:

Aftonbladet 1858-08-02

”Man läser i Göteborgs Handelstidning följande närmare skildring af förloppet vid den af oss förut omnämnda olyckshändelse, hvarigenom prosten Sandell förlorade lifvet och församlingarne i hans pastorat en värdig själasörjare:
Den 24 sistlidne Juli omkom under segling på Wettern kontraktsprosten i Westra härad af Wexiö stift, kyrkoherden i Fröderyd, Ramqvilla och Bäckaby, hr magister Jonas Sandell. Klockan 7 f.m. satt han på ångfartyget Linneas halfdäck när kompassen, för att betrakta Omberget, och uppmanade genom en af skeppets betjening sin dotter Carolina, som ännu ej uppgått på halfdäcket, att der infinna sig, för att se den vackra utsigten. Då fadren såg sin dotter uppkomma, gick han leende henne till mötes och utsträckte handen för att hjelpa henne upp, då han såg henne på trappan; men i samma ögonblick vållade en hög våg en krängning af fartyget, hvarigenom han föll baklänges, och som skranket på nämde fartyg är ovanligt lågt, föll han överbord, då rormannen såg honom försöka – ett ögonblick – att med simmande hålla sig uppe. Man hade äfven hissat segel, så att, innan båten hann bli loss, fartyget, ehuru maskinen stoppades och backades, redan hunnit ett godt stycke framom det ställe, der olyckan tilldrog sig. Båten återkom, utan att de, som voro i båten, hade ens sett en skymt af den utfallne. Först efter en halftimmas backning och gående rundt kring det ställe, der han fallit, fortsattes seglingen. Mamsell Carolina Sandell gick sedan i land vid Rödesund, hvarifrån hon återkom landvägen till Jönköping följande dagen vid middagstiden. Hon hade medföljt sin far till hans tilltänkta resa till en hans vän, nu boende i Göteborg.”

Barometern 1858-09-08

(Om Begravningen av J Sandell)

Post- Och Inrikes Tidningar 1863-10-08, sid 4

”Förenade Orgelnist- och Klockarebefattningen i Fröderyd församling, hvarmed Folkskolläraretjensten framdeles kommer att förenas, sökes inom 60 dagar från den 8 dennes hos Pastors-embetet, adress: Årset och Fröderyd.”

Denna tjänst synes vara ny för församlingen och tillträddes den 3 april 1864 av Anders Magnus Ferdinand Widergren. Denne var änkling och kom flyttande med sin lilla dotter från Norra Sandsjö till  i Årset Norrgård. Lite mer än ett år senare gifte han sig med Anna Sofia Wern från Höreda socken. Denna tjänst innehade han fram till 1875, då han lämnade Fröderyd och flyttade  till Färgaryd.

Hvad nytt 1866-02-27

”En förfärlig olyckshändelse inträffade i onsdags wid Fredriksbergs skifferbruk i Fröderyd socken. Två skålpund frusen sprängolja (nitro-glycerin) på en butelj skulle i en smedja derstädes upptinas i warmt watten; men genom någon oförsigtighet exploderade densamma med den olyckliga påföljd att smedjan flög i luften så totalt att man efter sedermera inträffadt snöfall knappast kan upptäcka hwar huset stått, och af de der inne warande arbetarne blef en så söndersplittrad att hans lemmar hittades på skilda håll, äfwen en annan dödades på stället och de öfrige, 3 eller 4 personer, blefwo swårt skadade.”

Samma nyhet återberättas i Grenna Tidning 1866-02-28, Västerviks Veckoblad 1866-03-03, Nya Landskrona Tidning 1866-03-10, Sala Tidning 1866-03-10 och Arbetarevännen 1866-03-17.

De två omkomna var ”Falkens söner”; bröderna Samuel Peter Samuelsson, 17 år, samt soldaten Peter Magnus Samuelsson Blomqvist, 21 år. De var de två äldsta sönerna till soldaten Samuel Falk (1820-1888) och Lisa Stina Johannesdotter (1812-1891) i Röshult soldattorp i Fröderyd.

Läs mer om den ruskiga olyckan i inlägget Falkens söner sprängda till döds.

Aftonbladet 1883-11-19, sid 3

I november 1883 kan man i flera tidningar runtom i riket läsa denna historia. Den döde var folkskolläraren Anders Widergren i Lunnabo Klockareboställe i Färgaryd socken. Han dog den 18 oktober efter att ha skjutit sig och tänt på skolhuset: ”Den 19 Okt befans Skolhuset nedbrunnit och påträffades i askan en del benknotor af en mänskokropp, som på grund af förekommande antages wara Widergren. På grund af H. Befallnigshafvandes skrifvelse blef begrafven i tysthet.” (Färgaryd FI:1 (1860-1891) Bild 510).

Aftonbladet fortsätter den 22 november:

Aftonbladet1883-11-22, sid 3(2).png

Den omnämnde svågern var Lars Peter Wern i Årset Lillgård, född 1838 i Höreda. Det var dennes syster, Anna Sofia Wern, som var gift med Anders Widergren.

Blekingsposten 1884-12-02, sid 3: En sorglig historia

Blekingsposten1884-12-02

”Jönköping. En sorglig ofta upprepad historia, berättas till Sm.A., från Fröderyd. En förmögen hemmansegare i en by inom socknen hade fått sitt hemman af föräldrarne med vilkor att försörja dem till död dagar. I en liten stuga i skogen inlogerades de gamle. Såsom en börda för sonen och hans familj blefvo de betraktade, med hårdhet behandlade och uppehället var som det kunde. Omsider dog fadren, men den gamla modren lefver ännu, åldrig och skröplig. Utan någon vård eller omhuldande af sin hjertlöse son bebor hon ensam sin stuga, under det att sonen eger ett halft hemman och är förmögen. När hon någon gång kommer fram till gården att klaga för sin nöd och begära hjelp, blir hon med hugg och slag bortjagad. Nu har omsider församlingen tagit saken om hand och på kommunalstämma beslutat att på sonens bekostnad utackordera gumman på något ställe, der hon kan på kristligt sätt vårdas.”

Lunds Weckoblad 1894-01-18 sid 3

Lunds Weckoblad 1894-01-18 sid 3.png

”Vexiö: Nära att drunkna i en brunn, berättar Sm[ålands] P[oste]n, var häromdagen hemmansegaren J. Johannesson i Fröderyd. Då han på qvällen skulle hemta vatten ur gårdens brunn, halkade han på isen deromkring och föll med hufvudet före ned i djupet. Hans far, som befann sig i närheten och såg lyktan slockna, misstänkte att en olycka inträffat, skyndade till platsen och lyckades rädda sonen.”

Den omtalade mannen är med all sannolikhet Johannes August Johannesson i Fröderyd Norrgård. Han var född 1851-08-23 i Kallsjö; fadern Johannes Johansson (f 1822-09-13 i Fröderyd) och modern Johanna Gustava Johannesdotter (f 1823-07-20 i Ljunga). Modern dör i kräfta (cancer) 1873 och året därpå, 1874, gifter Johannes August sig med pigan Inga Lovisa Eriksdotter från Hultatorp Östergård. Han köper en gård i Fröderyd Norrgård av svärfadern där de unga tu bosätter sig. Hemma i Kallsjö bor fadern kvar och yngste brodern tar över gården 1889. Fadern var i all sin tid skriven i Kallsjö, men var endera på besök eller bodde periodvis hos Johannes August. Hur det än var, så hade Johannes August tur att fadern råkade vara hos dem i Fröderyd denna vinterkväll och dessutom vara ute och bevittna olyckan. Johannes August levde därefter till 1906, då han togs in på länslasarettet i Jönköping där han avled i bukhinneinflammation.

Kommentera

Hoppa till verktygsfältet