Befolkningen i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla socknar

Befolkningen i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla socknar

Den tidigaste befolkningsstatistiken i Sverige som inrättades 1749 kallades för Tabellverket. Genom inrättandet ålades alla sockenpräster att årligen, från 1752 vart 3:e år inlämna tabellsammandrag av befolkningsförhållanden som utdrag ur kyrkböckerna. Den ersattes senare av Statistiska beredningen och Statistiska tabellkommissionen, med uppgift att sammanställa befolkningsdata för hela riket. Den ersattes 1858 i Sverige av Statistiska centralbyrån.

Första gången man räknar fram folkmängden, vilket var 1749, kommer man fram till att den är knappt 1,8 miljoner invånare. Det är mycket lägre än vad statsmakterna hade hoppats på. Sverige hade varit i krig och statens ekonomi var dålig.

Med hjälp av sökverktyget Tabellverket på nätet är det möjligt att själv söka i DDB:s Tabellverksdatabas och skapa statistik för ”sina” socknar. Den innehåller ett unikt material med statistik om befolkningen i Sveriges församlingar mellan åren 1749 till 1859.

I tabellen nedan har jag sammanställt befolkningsmängden för Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla socknar. Data finns för perioden 1749-1855. Under denna period ökade befolkningen här, liksom i övriga landet, rejält. År 1749 bodde i Bäckaby 476 personer och som ökade till 602 personer till 1800 (+26%). Sedan fortsatte ökningen till 1855 till 923 personer vilket nästan var en fördubbling mot 1749 års nivå. För tiden före 1749 finns som sagt ingen statistik från tabellverket, men jag har gjort ett försök att uppskatta den genom att använda skillnaden mellan födda och döda från kyrkoböckerna. Det ger en någorlunda god uppfattning; bristen är förstås frånvaron av in- och utflyttade som inte fördes på den tiden,

Fröderyd var en något större socken med 661 personer 1749. År 1855 hade den ökat till 1437 personer, eller +117%. Av någon anledning började statistiken för Ramkvilla först 1805 och då var befolkningen 992 personer, alltså något större Fröderyd. Men under kommande 50-årsperiod ökar befolkningen här mer än i de två andra socknarna och blir 1737 personer år 1855. Man ser att även att befolkningutvecklingen i Bäckaby är klart svagare än de båda andra socknarna. Varför då kan man undra?

Under andra hälften av 1700-talet varierar antalet döda kraftigt från år till år. Svält på grund av missväxt och olika sjukdomar leder till att många dör. Särskilt 1772 och 1773 är tuffa år då ovanligt många dör. Detta är nog förklaringen till den tillfälliga minskningen i diagrammet ovan kring 1775.

Tabellverket ger inte bara den totala befolkningtalet, utan även den demografiska fördelning, gifta/ogifta, yrken mm. I diagrammet nedan visas andelen av befolkningen som är under 15 år. Som man ser låg den kring 35-40%, att jämföra med dagens 17% för hela Sverige.

Detta tillstånd är steg två i den så kallade demografiska transitionen som beskriver ett u-land där dödsnivåer minskar snabbt tack vare förbättringar i tillgång till mat och hygien.  De flesta i-länderna befinner sig redan på steg fyra i modellen, och majoriteten av u-länderna befinner sig vid steg två eller tre. Förändringarna som ledde till det här stadiet i Europa inleddes med den agrara revolutionen på 1700-talet och det gick till en början ganska långsamt. Länder som idag befinner sig i detta stadium är exempelvis Jemen, Afghanistan, Palestina, Bhutan.

 


One thought on “Befolkningen i Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla socknar

Kommentera

Hoppa till verktygsfältet