Rullor Smålands Kavalleriregemente

Rullor Smålands Kavalleriregemente

Det här registret över Smålands kavalleriregemente innehåller ryttarna från socknarna Bäckaby, Fröderyd och Ramkvilla (Västra Härad) och omfattar perioden 1589 till 1692. Totalt är det över 2000 poster.

Jag har samlat på mig en hel del uppgifter om ”mina” ryttare och genom att publicera detta register hoppas jag kunna hjälpa dig andra att få uppslag och tips om var man kan leta för att hitta era ryttare. Har du dina ryttare i Västra härad så bör länkarna nedan kunna hjälpa dig i de flesta fall.

I de tidiga längderna/rullorna är endast en person upptagen och det var rusthållaren. Oftast var det rusthållaren som red själv, men man kan inte alltid vara helt säker på det. Från och med 1640-talet framgår det bättre i rullorna om ryttaren var rusthållaren själv eller dennes sventjänare. Ibland framgår släktskap mellan rusthållare och sventjänaren, som till exempel Måns Håkansson som red ”för sin fadher Håkan Månsson i Swinarydh” (1642-07-06).

Uppgifterna är huvudsakligen tagna från ”Rullor 1620-1723” och detta material är omfattande; här finns hela 1797 volymer. Samtliga volymer finns digitaliserade hos både Arkiv Digital och riksarkivet (SVAR).

Uppgifterna före 1620 har jag funnit bland militieräkningar och i Landskapshandlingarna; de senare är lite mer av sporadisk natur. Landskapshandlingarna är samlingar av diverse dokument och register, främst i syfte för den årliga räntan (skatten). Emellanåt upprättades listor på de ryttare som skulle ha skattelättnader/-befrielse då de varit ute på tåg.

Regementet har sitt ursprung i en ryttarfana som redan 1543 sattes upp i Kronobergs och Kalmar län. Genom åren sattes ytterligare småländska fanor upp under olika namn och då ingick alla de tre småländska länen, även Jönköpings län dit Västra härad hörde. Lite senare, på 1620-talet, ersattes den gamla benämningen fana mot kompani. Kompanierna hämtade sina soldater från gårdar inom ett begränsat område vilket skapade god sammanhållning i truppen. Kompaniet skulle ha en fastställd styrka på 100 ryttare. I fredstid samlades kompanierna och övades av sina officerare. År 1628 utsågs den 26-årige Per Brahe till överste och förste regementschef för Smålands kavalleri som fick åtta kompanier. I 1634 års regeringsform omnämns förbandet som ”Smålands- och Ölands ryttare”, men omtalades oftast som enbart som ”Smålands ryttare”. Regementet blev 1684 indelt och benämndes från samma tid som Smålands kavalleriregemente.

Tänk på att registret är en sekundärkälla och ska betraktas därefter. Vissa uppgifter kan saknas eller innehålla fel och bör kontrolleras mot originalet. Tänk också på att registret är hjälp för sökning i originalkällorna, och att de inte bör användas i stället för originalen. Var och en som använder uppgifterna är ansvarig för hur dessa sprids.

Tips 1: Sök gärna i min databas: en del av personerna nedan är med här.

Tips 2: Läs gärna igenom standardiseringen av namnformer som jag i största möjliga utsträckning har använt.

Tips 3: Om du inte är så hemmastadd i trakten, tag hjälp av Byar och torp i Bäckaby, Byar och torp i Fröderyd, Byar och torp i Ramkvilla.

Har du synpunkter, hittat fel eller har kompletterande information? I så fall kontakta mig.

Thomas Lindgren, 2022.

1589 Arffuid Drakes Rekenskap
Rulla: 1589:14
Källa: Militieräkningar, 1589 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1589/14 (1589), bildid: A0064050_00010
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064050_00010
För Enn fana Smålandz Ryttare pro anno 1589
.. Utgifterna (Utgifften, Restantier pro Anno 82, 84 och 1588)
.. Avlöningslängd (Löningz Längd och Register opå en fane Smålandz Ryttere, som Erligh och Wälbördigh Arffuid Drake haffua i befalningh, och äro efflönte aff [-], som theras förseglade längder förmäle pro Anno 1589.)
.. Gudmund Nilsson (Gumme Nilsson 1 häst 12 daller)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Komstad, N Ljunga: Bryngel
.. Brohult, Hjälmseryd: Gudmund
.. Bäckaby, Bäckaby: Profossen Jon Brunk (Profoss Joen Brunck i Beckaby, 2 hestar, 26 daller.)
1590 Lista på Ryttare och Knektar
Rulla: 1590:16
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1590: 16 (1590), bildid: A0047726_00049
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0047726_00049
Betiennes Iag migh Andreas Benedicti gudz ordh dighe tienare och kiörkaprest wdi fröderydz prestegeld, at the effther schrefne Rytter och Knektar hafua therats hemman uthi betrodde geld och ære uthe för Richzens fiendher och hafua Rytterne hafft theres hemman frij allenast för gierdheena, och knekter hafua Intet wtgiordt årligha wtskölder eller gierdher. Pro Anno (skada)*. * Volymen är för år 1590.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Äsprilla, Fröderyd: Daniel
.. Kristerstorp, Fröderyd: Måns Svensson
.. Bäckaby, Bäckaby: Jon Brunk
.. Doestorp, Bäckaby: Jon
.. Paddingetorp, Bäckaby: Bonde
.. Torp, Ramkvilla: Måns
.. Skärbäck, Ramkvilla: Simon
1591 Lista på ryttare som mist sina hästar
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00009
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00009
Thesse Effter:ne Ryttere under Arffued drakes fäne, haffue mist sina hästar upå togett i från lidne Winter 91
.. Gudmund Nilsson
1590-07-27 Mönster- och Löningsregister
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00014
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00014
Muster och Löningz Register upå en phane Smålandtz Ryttere, som ährer Mustrade then 27 och 30 Julij Ao 1590 aff Edlige och Welbördige Männen Eilänss Jonsson till Barketorp, Christopher Andersson til Streffnäs och Arffued Drake till Hagelzrum, Ridtmester [-] för:e Rytter som haffuer bekommitt twå månadz såldh penninger, och en månadz såldh i klädhe, som thetta efterskriffne Register förmäler.
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Kvartermästaren Per Håkansson
.. Kvartermästaren Jon Brunk
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Kristerstorp, Fröderyd: Måns
.. Komstad, N Ljunga: Bryngel (Bröniell i Kompsta)
.. Brohult, Hjälmseryd: Gudmund
1590-07-27 Mönster- och Löningsregister
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00027
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00027
Munster och Löningz Register upå en phane Smålandtz Ryttere, som ähre munstrade then 27 och 30 Julij Ao 1590 aff Edlige och Welbördige Eläns Jonsson till Barketorp, Christopher Andersson til Strengnäs och Arffued Drake till Hagelsrum Rijdtmester [-] för:e Rytter som haffua bekommitt 2 månadz soldh i penning, och Een månadz Soldh i klädhe, som thetta efterskriffne Register förmäler.
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Kvartermästaren Per Håkansson
.. Kvartermästaren Jon Brunk
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Komstad, N Ljunga: Bryngel
.. Brohult, Hjälmseryd: Gudmund
.. Komstad: Jon (Jon i Komsta)
1591-08-28 Mönster- och Löningsregister
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00042
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00042
Munster Register på En Fahne Smålandz Ryttere huilcka blefue Munstrade Uthi Rydzlandh widh [-], Aff de Edle och wälborne Män Steen [-] till P-, och Nils Olufson till Maldåla?, och skedde den 28 Augusti Ano 1591.
.. Kvartermästaren Mats Simonsson
.. Brohult, Hjälmseryd: Gudmund
.. Kvartermästaren Jon Brunk (quartermester Joen Brunck)
.. Kvartermästaren Per Mikaelsson
1591-08-28 Lista på ryttare som mist sina hästar
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00045
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00045
Thesse efter:ne Ryttere mista sina hästar på krigz – i Rydzlandt för -.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
1592-02-21 Mönstring Arvid Drakes fana
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00047
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00047
Muster Register Upå en Fahne Smålandtz Ryttere, som Edligh och Wälbördigh Arffued Drake till Hagelzrum är Ridtmester före, och bleffue Mustrade udi Finlandt dhen 21 Februari Ao 92 aff Erligh och Wälbördigh Hendrich Henrichzson til Wält- sampt Bengt Larsson Ridtmester. Och woro thesse efterschrifne Ryttere tilstädes i Wiborgh, och fölgde Krigz=Öffuersten och emott fienden.
Plats: Viborg
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Kvartermästaren Mats Simonsson
.. Brohult, Hjälmseryd: Gudmund
.. Kvartermästaren Jon Brunk
.. Profossen Olof Larsson
.. Per Andersson (fången)
.. Sargade ryttare (Thesse Efter:ne blefue sargade uthaf fienderne och elliest siuka i Wiborgh och liggie thär igen.)
.. Jöns Balbo
.. Olof Hofslagare
.. Sven Svensson
.. Jöns Jonasson
.. Sven Svensson
.. Jon Håkansson
.. Måns Åkesson
1592-09-22 Mönstring Arvid Drakes fana
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00056
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00056
Muster Register upå en fahne Smålandtz Ryttere som Erlig och Wälbördigh Arffued Drake till Hagelzrum är Ridtmester före, och blefue Mustrade aff Wälbetrode Man och Krigzrådh, Then Edele och Welbördige Mårten Båge till Rinnby, then 22 Septembris Ao 1592.
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Kvartermästaren Mats Simonsson
.. Brohult, Hjälmseryd: Per
.. Komstad: Bryngel
.. Kvartermästaren Jon Brunk (satte til den ene? 1 Julij)
.. Kvartermästaren Per Mikaelsson
1593-02 Mönstring
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00062
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00062
Munster Register opå the Smålandz Rytere såm Niels Olssånn Munstrade, wedh [-] i her Elers Flämmingh krigz-ens Närwaro Ao 93 uthi Febriario.
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Kvartermästaren Mats Simonsson
.. Brohult, Hjälmseryd: Per
.. Komstad: Bryngel
.. Göran Brunk
.. Anders Brunk
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
1593-07-06 Mönstring Arvid Drakes fana
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00068
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00068
Munster Register opå en fahne Smålandtz Rytter som Edligh och Wälbördigh Arffwid Drake till Hagelzrum är Ridtmester före, och bleffue Mustrade wedh Bringetofta i Smålandh dhen 6 Julij Ao 1593 aff dhr Edele och Wälbördige män Elandh Jonsson til Barkestorp och Christopher Andersson til Stenshedh.
Plats: Bringetofta
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Kvartermästaren Mats Simonsson
.. Kvartermästaren Arvid Göransson
.. Brohult, Hjälmseryd: Per
.. Komstad: Bryngel
.. Kvartermästaren Jon Brunk
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Anders Brunk
.. Kvartermästaren Per Mikaelsson
.. (Summa hästar 321)
1593-06-30 Återinsatta ryttare
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00071
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00071
Thesse efter:ne Ryttere haffua waritt förskonade thetta sidsta togh ifrån 1 Julij Ao 92 til ytersta Juni Ao 93 för siukdom skull som the i fiende landt bekommett hafua och ödmiukelig och underdånligen begiera att komma under fänan igen, och mista sin gamble thienst til godo.
.. Olof von Zester
.. Hans Lobrest
.. Skepphult: Arvid
.. Knut Mikaelsson
.. Hans Olsson
1593-07-05 Lista på ryttare som varit på tåg
Rulla: 1590:28
Källa: Militieräkningar, 1590 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1590/28 (1590), bildid: A0064082_00071
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064082_00071
Thesse efter:ne hafue warit medh på togh och resor och äro nu -munstrade the 5 Julij Ao 93.
.. Arvid Drake
.. Mats Simonsson
.. Jon Brunk
.. Per Mikaelsson
1596 Arvid Drakes räkenskaper
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00006
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00006
Arffwid Drakes Rekennskap för een phana Smålandz Ryttare, Pro Anno 96, 97 och 98.
.. Utgiftenn Anno 96 (Embeternes årslönn)
.. Kvartermästaren Jon Brunk (Quartermestare Joenn Brunck 29 daler, hafwer bekommit 9 daler öfwer granshult [-] på 98)
.. Mönsterskrivaren Hans Göransson (Munsterskrifuare Hans Jorandss 11½ daler)
1597 Utgiftenn Anno 97
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00014
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00014
Embeternes årslönn
.. Kvartermästaren Jon Brunk (Quartermestare Joenn Brunck 20 daler)
.. Mönsterskrivaren Hans Göransson (Munsterskrifuare Hans Jorandss 20 daler)
1598 Utgiftenn Anno 98
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00014
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00014
Embeternes årslönn
.. Jon Brunk (För – Joen Brunck som har: bekommit – 96_ 9 deler som blifwer honom helt afkotat.)
1596 Arvid Drakes fana
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00015
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00015
Munster Register upo en phane Smålandtz Ryttare som Welbördigh Arffued Drake till Hagelzrum ähr Ridtmestare före pro Anno 96 och 1597
.. Arvid Göranssons kvarter (Arffued Jörronssons Quarter)
.. Per Gudmundsson
.. Jon Brunks Kvarter
.. Kvartermästaren Jon Brunk (4 hästar)
.. Anders Svensson
.. Profossen Olof Larsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Per Mikaelssons kvarter (Peder Michelssons Quarter)
.. Göran Göransson (drog ått Lijfflandt 97, han war thär född.)
.. (Summa med Behåll och Gemene Ryttare: 370)
1599 Stormpenningar
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00022
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00022
Anno p 1599 dhen 1 Martij gingho desse efter:ne Smålandz Ryttare med uthi Stormen wed Calmar och tilsades dhen aff hans f: Nåde Stormpenningar 6 daler på huar, huilkett dhe och för- dhe hans f: Nåde dhen här befinner betenkiandes warder.
.. Anm: Se separat inlägg minaanor.com
.. Sven Karlssons kvarter
.. Olof Larssons Kvarter
.. Arvid Göranssons kvarter
.. Fröset, Fröderyd: Jon
.. Bäckaby, Bäckaby: Jon Brunk (Jon Brunckz thienare)
.. Komstad, N Ljunga: Nils
.. Hörnebo, Fröderyd: Måns
.. (Summa Ryttare: 206 personer Löper uthi penningar 1236 daler)
1598 Arvid Drakes fana
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00024
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00024
Munster Register Upå en Phase Smålandtz Ryttere som Welbördigh Arffued Drake till Hagelsrum ähr Ridtmestare för Ao 1598. Her Svanti Bielke munstrade – 97 uthi Novembris Månad.
.. Ryttmästaren Arvid Drake
.. Fänrik Måns Olsson
.. Kvartermästaren Mats Simonsson (dödh 99 wed Calmar)
.. Göran Simonsson (död 97)
.. Johan Abell
.. Vaktmästare Jöns Larsson
.. Arvid Göranssons kvarter Kvartermästaren Arvid Göransson
.. Mönsterskrivaren Hans Germundsson
.. Vallsjö, Vallsjö: Erengisle
.. Jon Brunks kvarter Kvartermästaren Jon Brunk (dödh 98)
.. Profossen Olof Larsson
.. Ljunganäs: Sven
.. Hjälmhester, Lannaskede: Sven
.. Per Mikaelssons kvarter Kvartermästaren Per Mikaelsson
.. Hörnebo, Fröderyd: Lars
.. (Summa med Befäll och Gemene Ryttare: 497)
1596 Ryttare under Arvid Drakes fana
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00035
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00035
Ryttere Under Arfwid Drakes phane hafua hafft frijt thesse effter:ne hemman i Westra härat Anno 1596
.. Brohult, Hjälmseryd: Gudmund (Gumme i Brohult Skatte hem _1 med en quarn), Anm: Skattehem
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven Svensson, Anm: Skattehem
.. Kallsjö, Fröderyd: Jon Brunk (Jon Brunck för Kalsiö skattehem), Anm: Skattehem
.. Sandvik, Fröderyd: Hans Göransson, Anm: Kronohem
.. Kristerstorp, Fröderyd: Per
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Brunk (Joen Brunck för Slagerydh skattehem), Anm: Skattehem
.. Paddingetorp, Bäckaby: Bonde, Anm: Kronohem
.. Höreda, Ramkvilla: Jon Brunk (Joen Brunck för Höreda skattehem), Anm: Skattehem
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson, Anm: Skattehem
1597 Ryttare under Arvid Drakes fana
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00093
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00093
Ryttere Under Arfuid Drakes Phane, haffue hafft thenne Effer frij hemmen wij Wästra och Ösboo härader för thette åhr 1597
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven Svensson, Anm: Skattehem
.. Kallsjö, Fröderyd: Jon Brunk (Jon Brunck för Kalsiö på en hellt schatthem), Anm: Skattehem
.. Sandvik, Fröderyd: Hans Göransson, Anm: Kronohem
.. Fröderyd: Lars Månsson, Anm: Frälsehem
.. Kristerstorp, Fröderyd: Per Eriksson, Anm: Kyrkohem
.. Gudmundsås, Bäckaby: Jon Brunk (Jon Brunck för Gudmundsås på en helt Schatthem), Anm: Skattehem
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Brunk (Jon Brunck för Slagerydh för en helt Schattehem), Anm: Skattehem
.. Paddingetorp, Bäckaby: Bonde, Anm: Kronohem
.. Tossegärde, Ramkvilla: Jon Nilsson, Anm: Skattehem
.. Höreda, Ramkvilla: Jon Brunk (Jon Brunck för Höredha på en helt Schattehem), Anm: Skattehem
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson, Anm: Skattehem
.. Brohult, Hjälmseryd: Per Gudmundsson (Peer Gummesson i Broohult M. och enn quarn på enn helt)
1598 Ryttare under Arvid Drakes fana
Rulla: 1596:7
Källa: Militieräkningar, 1596 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1596/7 (1596), bildid: A0064234_00189
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064234_00189
Ryttare under Arffued Drakes fahna haffua haft tehnna [-] heman frij, uthi Westra och Östboo härader för thetta åhr Ao 1598.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven, Anm: Skattehem
.. Kallsjö, Fröderyd: Jon Brunk (Jon Brunck för Kalsiö Schatthemman), Anm: Skattehem
.. Fröset, Fröderyd: Jon, Anm: Skattehem
.. Sandvik, Fröderyd: Mönsterskrivaren Hans Göransson, Anm: Kronohem
.. Hörnebo, Fröderyd: Lars, Anm: Frälsehem
.. Gudmundsås, Bäckaby: Jon Brunk (Jon Brunck för Gudmundsås Schatthemman), Anm: Skattehem
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Brunk (Jon Brunck för Slagerydh Schattehemman)
.. Tossegärde, Ramkvilla: Jon Nilsson, Anm: Skattehem
.. Höreda, Ramkvilla: Jon Brunk (Jon Brunck för Höredha Schattehemman), Anm: Skattehem
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson, Anm: Skattehem
.. Brohult, Hjälmseryd: Per
1599 Sune Perssons fana
Rulla: 1599:4
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1599: 4 (1599), bildid: A0047814_00133
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0047814_00133
Bekiännes iagh Sune Pädersson till Wäsby tilför andner Ridtmester öfwer Smålandtz Rytter Phan och – her medh witterligitt, att Ryterne wthi Wästra och Östbo härader bruke besittie och hafua frij desse Effter: åhrlige Renta Per Ledne pro dag 1599.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven Svensson
.. Torp, Fröderyd: Håkan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jon Brunk (Jon Brunk för Kalssiö Schatta hem)
.. Fröset, Fröderyd: Jon Persson
.. Ingaboda, Fröderyd: Nils Svensson
.. Sandvik, Fröderyd: Hans Germundsson
.. Hörnebo, Fröderyd: Lars
.. Bäckaby, Bäckaby: Jon Brunk (Jon Brunk Beckiaby Schatta hem)
.. Doestorp, Bäckaby: Jon Skotte
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Nilsson
.. Tossegärde, Ramkvilla: Karl
.. Höreda, Ramkvilla: Jon Brunk (Jon Brunk för Höreda Schatta hem)
.. Torp, Ramkvilla: Måns
.. Brohult, Hjälmseryd: Per (Per i Brohult schatte hem)
1603 Olov Hårds fana
Rulla: 1605:12
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1605: 12 (1605), bildid: A0047948_00058
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0047948_00058
Thenne effter Ryttare wnder Welbördigh Oluff Hårdz Phan, besittia och brucha thenne Effter hemand, wthi Westra och Östbo härader och bliffua thens aff- ij theras besitningh för thetta åhr 1603.
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Ljunganäs, Fröderyd: Per Karlsson
.. Torp, Fröderyd: Håkan
.. Ingaboda, Fröderyd: Truls
.. Äsprilla, Fröderyd: Daniel
.. Flathult, Fröderyd: Gudmund
.. Huluboda, Fröderyd: Jon (Joen ij Hulnatorp)
.. ??, Fröderyd: Jöns
.. Hörnebo, Fröderyd: Bengt
.. Slageryd, Bäckaby: Jon
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Ärnamåla, Bäckaby: Jon
.. Torp, Ramkvilla: Måns
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jon
.. Brånskog, Ramkvilla: – (N: ij Bronstorp)
.. Moshult, Ramkvilla: Måns
.. Målen, Ramkvilla: Sten
1604 Arvid Perssons fana
Rulla: 1605:12
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1605: 12 (1605), bildid: A0047948_00084
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0047948_00084
Thenne Effter Ryttare wnder ädle och Welbördigh Arfwidh Pärsons Phana besitta och frijt Suenska…åhr 1604
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Bäckaby, Bäckaby: Per
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per
.. Skärbäck, Ramkvilla: Jöns Persson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Jöns
1605 Arvid Perssons fana
Rulla: 1605:12
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1605: 12 (1605), bildid: A0047948_00042
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0047948_00042
Thenne effter Ryttare wnder, Edle och Welb: Arfwid Pärssons Phan, besittia frijt thenne Effter:ne hernad i Westra och Östbo härader för thetta åhr 1605.
.. Anm: I ett intyg utfärdat av Arvid Persson och daterat 1 Juli (1605) skriver han att de varit på tåg i Livland.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven
.. Torp, Fröderyd: Gudmund
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jon
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per Jönsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Jöns Persson
1606-05 Västra Smålands Fana
Rulla: 1606:13
Källa: Militieräkningar, 1606 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1606/13 (1606), bildid: A0064404_00006
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064404_00006
Munster Register opå dhe Ryttere som äro i Suen Some hafuer antagitz i Småland som godwilligen med Lust och frij wilia hafua Recht handen i Malbech och i Wenamo then 18 och 21 Maij åhr pro Anno 1606.
Plats: Malmbäck och Värnamo
.. Ryttmästaren Sven Some
.. Per Gudmundsson
1609 Otto von Scheidings fana
Rulla: 1609:19
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1609: 19 (1609), bildid: A0048045_00051
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0048045_00051
Thenne Effter Ryttare wnder Welb: Otto Sheddingz Phana besitter och haffua frijt hemma Effter hernadh wthi Westra och Östbo härader, thetta åhr 609.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Gisle Eriksson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Sven Svensson
.. Torp, Fröderyd: Gudmund
.. Fröset, Fröderyd: Åsle
.. Gudmundsås, Bäckaby: Per Jonsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson
.. Slageryd, Bäckaby: Bonde Nilsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per
.. Höreda, Ramkvilla: Gudmund
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof
.. Skärbäck, Ramkvilla: Måns
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Måns
.. Hörjesås, Ramkvilla: Måns
.. Målen, Ramkvilla: Lars Anundsson
1619-09-30 Mönstring
Rulla: 1619:11
Källa: Militieräkningar, 1619 års räkenskaper, SE/KrA/0455/G I 1619/11 (1619), bildid: A0064704_00006
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0064704_00006
Munster Rulla opå Ehrewördigh Måns Stiernas Ryttere, huilka blefwe Munstrade och Öfuersedde af Edle och Wälborne Herman Wrangel, Ståthållare på Calmar Slot och öfuer dess lhän, så och Öfuerste för Krigzfolcket i Smålandh och på Ölandh, sampt af Öfuerste Leytnampten Manhaftigh Patrich Redewen, huilcket skedde i Högsby denn 30 September 619.
Plats: Högsby
.. Erik Grys korpralskap (Wästre häredtt)Anm: 34 ryttare
.. Ljunganäs, Fröderyd: Jon
.. Hökhult, Fröderyd: Åke Eriksson
.. Södraskog, Ramkvilla: Jon
.. Tostatorp, Bäckaby: Måns
.. Bäckaby, Bäckaby: Per
1622-01-17 Ryttmästare Per Månssons kompani
Rulla: 1622:1
Källa: Rullor 1620-1723 1622:1 (1621-1622) Bild 580 / sid 75 (AID: v748559.b580.s75, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v748559?image=580
Munster Längd Oppå Welb: – Drakes Ryttere, så och Måns Stiärnahs som ährer behåldne och — under Pär Månssons Compagnij, och blefwe honom – Munstradt aff — Welborne Hirman Wrangell till Albo och Skoo kloster, uthij Bärtnik denn 17 Januarij 1622.
Plats: Burtnik
.. Korpral Nils Bengtsson (Nils Bengtssons Corporalskap)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Flathult, Fröderyd: Påvel, Anm: Eller Flathult i Nydala
.. Korpral Jon Mattsson (Jon Matzons Corporalskap)
.. Rösås, Bäckaby: Jon
1622-01-17 Ryttmästare Per Månssons kompani
Rulla: 1622:2
Källa: Rullor 1620-1723 1622:2 (1622) Bild 390 / sid 33 (AID: v748560.b390.s33, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v748560?image=390
Munster Lengd opå Welb: (skada)…Rytter, så och Måns (skada) som är beholdne och munstrade under Pär Månssons Compagnie och nu hemma till munstradt eft: … Wälborne Herman Wrangel till Alo? och Sko kloster … Bärtnik den 17 Januarij 1622.
Plats: Burtnik
.. Korpral Nils Bengtsson (Nils Bengtssons Corporalskap)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Flathult, Fröderyd: Påvel, Anm: Eller Flathult i Nydala
.. Korpral Jon Nilsson (Jon Nilssons Corporalskap)
.. Rösås, Bäckaby: Jon
1623 Smålands ryttare
Rulla: 1623:1
Källa: Rullor 1620-1723 1623:1 (1623) Bild 230 / sid 23 (AID: v748565.b230.s23, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v748565?image=230
Munster Rulla opå – Rytteer Reg: Småland, som blifua Munstradne af dhenn — Lars Kaggh.
.. (Gemene Rytter som Commissarien hafua antagitt)
.. Bäckaby, Bäckaby: Bengt Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
1623 Lista på gamla ryttare
Rulla: 1623:1
Källa: Rullor 1620-1723 1623:1 (1623) Bild 240 / sid 24 (AID: v748565.b240.s24, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v748565?image=240
Gamble Ryttare som Stiern- antagith hafua
.. Fröderyd, Fröderyd: Jon
.. Angseboda, Fröderyd: Gudmund Nilsson
1625 Lorentz Wagners kompani
Rulla: 1625:1
Källa: Landskapshandlingar, LandskapshandlingarSmålands handlingar, SE/RA/5121/5121.05/1625: 1 (1625), bildid: A0048279_00206
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0048279_00206
Ryttare under Edle och Wälb: -L Lorentz Compagnij Anno 625
.. Kristerstorp, Fröderyd: Åke Kristersson
.. Slageryd, Bäckaby: Gudmund Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per Nilsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Bengt Mattsson
.. Sandebo, Bäckaby: Anders
.. Svinaryd, Ramkvilla: Gudmund
.. Torp, Ramkvilla: Jon Jönsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Per Nilsson
1626-05 Ryttmästare Lorentz Wagners kompani
Rulla: 1626:6
Källa: Rullor 1620-1723 1626:6 (1626) Bild 120 / sid 594 (AID: v750699a.b120.s594, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750699a?image=120
Rulla oppå wälb: Lorrenss Wagners Compagnij som nu här i Landet ährer Datum Riga dhen (tomt) Maij 626.
Plats: Riga
.. Anm: Ingen funnen från Bäckaby, Fröderyd, Ramkvilla.
1626-09-19 Ryttmästare Lorentz Wagners kompani
Rulla: 1626:9
Källa: Rullor 1620-1723 1626:9 (1626) Bild 180 / sid 1521 (AID: v750702a.b180.s1521, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750702a?image=180
Rulla oppå hr Lorentz Wagners Compagnij. Datum Riga dhen 19 September 626.
.. Anm: Ingen funnen från Bäckaby, Fröderyd, Ramkvilla.
Greve Per Brahes Regemente
1629-09-07 Ryttmästare Fredrik Stenbocks kompani
Rulla: 1629:1
Källa: Rullor 1620-1723 1629:1 (1629) Bild 900 / sid 85 (AID: v750737.b900.s85, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750737?image=900
Rulla ippå Wälborne herre her Fredrick Stenbochz Compagnij munstradt och öffuersedde aff – höghborne furste och herre palltzgreffuen den 7 September wedh Liongby Anno 1629.
Plats: Ljungby
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson
.. Röshult, Fröderyd: Hemming
.. Hökhult, Fröderyd: Karl Persson
1629-03-28 Ryttmästare Fredrik Stenbocks kompani
Rulla: 1629:1
Källa: Rullor 1620-1723 1629:1 (1629) Bild 1030 / sid 98 (AID: v750737.b1030.s98, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750737?image=1030
Rulla upå Wälbördigh hirre hir Fridrich Stinbokz Companij munstradt och öffuersedt aff den högborne förste och hirre paltz greffuen den 28 Martij wid Wirsrum Anno 1629.
Plats: Virserum
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson
.. Röshult, Fröderyd: Hemming
.. Hökhult, Fröderyd: J.K. Kall, Anm: Svårläst namn
1631 Fredrik Stenbocks kompani
Rulla: 1632:2
Källa: Rullor 1620-1723 1632:2 (1632) Bild 510 / sid 47 (AID: v750830.b510.s47, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750830?image=510
Rulla oppå Wälb:ne herre her Fredrich Stenbockz Compagnie som Munstrade och öfwersedde ähre aff h: F: R:de Pfalzgrefwen Uthi Calmare den 1 Junij åhr 1630.
Plats: Kalmar
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per (Slagen för Stetin den 6 Septemb 631)
.. Sandvik, Fröderyd: Abraham Persson
.. Vallsjö, Fröderyd: Bengt Arvidsson (fången för Engelstadh 632)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson (Slagen för Stetin den 6 Septemb 630)
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson (dödh i Stetin 27 Septemb: 630)
.. Svarthult, Ramkvilla: Per Svensson (dödh i Kiostrinn den 18 April 631.)
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje (dödh i Stetin 630 3 Novemb:)
.. Klev, Fröderyd: Sigge (dödh i Stetin 630 19 Octobris.)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Måns Svensson (dödh i Stetin 630 1 Octobris.)
Överste Fredrik Stenbocks Regemente
1631-10-30 Överste Fredrik Stenbocks kompani
Rulla: 1632:1
Källa: Rullor 1620-1723 1632:1 (1632) Bild 1300 / sid 149 (AID: v750829.b1300.s149, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750829?image=1300
Rulla oppå Öffuerstens Edle och Wälborne herr Fredrich Stenbokz Compagnie gifuen Wirtzbergh den 30 Octob A 631
Plats: Würtzburg
.. Tostatorp, Bäckaby: Per (Slagen 630)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson (Slagen 630, hålla häst)
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson (döde 630)
.. (Rulla oppå Edell och Manhaftigh Ryttmästar Ingemar Wastesson Compagnij gifn- den 28 october i Wirtzbergh Anno 1631.)
.. Hökhult, Fröderyd: Karl Persson (Döder 1630)
1632-04-09 Överstens kompani
Rulla: 1632:1
Källa: Rullor 1620-1723 1632:1 (1632) Bild 1440 / sid 163 (AID: v750829.b1440.s163, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750829?image=1440
– af dee Ryttere och Bönder som hafua mist, sina Rustningar i fiendelandh, haffua på nytt munterat -. Datum Huetelanda dhen 9 Aprilis Anno 1632.
Plats: Vetlanda
.. (Gemene under Öffuerstens Compagnie, Wästra häradt)
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje (Börje i Fröarydh)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Måns (Måns i Liunganäs)
.. Klev, Fröderyd: Sigge (Sigge i Kleffen)
.. Hallsnäs, Ramkvilla: Jöns (Jöns i Halsnäs)
.. Erikstorp, S Solberga: Bonda (Bonde i Ericstorp)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson (Pär Gummasson i Bäckaby)
.. Komstad, N Ljunga: Måns Olofsson (Måns Olufsson i Kåmstadh)
.. Komstad, N Ljunga: Jon Buller (Jon Buller ibidem)
1632 Rulla på nyrustade vid hela regementet
Rulla: 1632:1
Källa: Rullor 1620-1723 1632:1 (1632) Bild 1560 / sid 175 (AID: v750829.b1560.s175, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750829?image=1560
Munster Rulla uppå Öfferstens Edle Welb:ne her Fredrich Stenbockz Regemente, som nu hemma ähre och hafua i fiendelandh mist sina karlar och Rustningar, och på nyt igen Rustat, såsom och på dem som nyss hafua Rustat 632.
.. Öff/ Leutenamptz welb/ Fabian Aderkatz Compagnie
.. Granshult, S Solberga: Gisle
.. Hallsnäs, Ramkvilla: Jöns, Anm: Noterat: Bengt Jönsson
.. Erikstorp, S Solberga: Bonde
.. Komstad, N Ljunga: Jon Buller
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje, Anm: 1 häst 12 palmer hög
.. Skepperstad, Skepperstad: Sven Persson
.. Klev, Fröderyd: Sigge
.. Ljunganäs, Fröderyd: Måns
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson (Peer Gudmundsson i Beckeby, mist bort söner, Carl Persson), Anm: 1 häst 12 palmer hög
.. (Reest hand 632)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson (Per Jönsson för sin fader)
.. Flathult, Fröderyd: Håkan Månsson, Anm: Sventjänare: Sven Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Jon Persson
.. Moshult, Ramkvilla: Nils Torsson
1632-08-03 Fabian Aderkatz’s kompani
Rulla: 1632:1
Källa: Rullor 1620-1723 1632:1 (1632) Bild 1670 / sid 186 (AID: v750829.b1670.s186, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750829?image=1670
Rulla uppå Edle och Welb Öffuerstlutnant Fabian Aderkats Compagnie ähr liffurat den 3 Augusti Anno 1632.
.. (Gemena Rutera som hilssan hafua och ähra sina egna karar.)
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Sandvik, Fröderyd: Abraham Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Arvidsson
1633-07 Fabian Aderkatz’s kompani
Rulla: 1633:2
Källa: Rullor 1620-1723 1633:2 (1633) Bild 530 / sid 48 (AID: v750862.b530.s48, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750862?image=530
Effter Gemene Rytere under Öffuerstens welborne herr Fredrich Stenbockz Regemente, ähra munstrade och öfuersedde af h: — Pfalgrefwen uthi Julij månadh Anno 1633.
.. (Juneköpingz Lähn. Fabian Aderkatz Compagnie, Wästra härad)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Örsby: Änkan (Änkan i Örsby), Anm: Namnet på rusthållaren
1634 Jörgen Barkmarks kompani
Rulla: 1634:1
Källa: Rullor 1620-1723 1634:1 (1634) Bild 510 / sid 47 (AID: v750888.b510.s47, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750888?image=510
Gemene Ryttare hemma
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Moshult, Ramkvilla: Nils Torsson (Reest hand 633)
1635-06-25 Anders Hanssons kompani
Rulla: 1635:3
Källa: Rullor 1620-1723 1635:3 (1635) Bild 1860 / sid 205 (AID: v750916.b1860.s205, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750916?image=1860
Rulla Oppå Manhaftig Leutn: Anders Hanssons Compagnie munstrade och öffrsedde aff Welb: Landz herr Jesper Andersson den 25 Junij wed Wasterydh? Anno 1635.
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Moshult, Ramkvilla: Nils Torsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
.. (Summa: Officer 20, Gemene 100)
1635 Göran Barkmans kompani
Rulla: 1635:11
Källa: Rullor 1620-1723 1635:11 (1635) Bild 220 / sid 20 (AID: v750924.b220.s20, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750924?image=220
Rulla Opå Ryttmestaren Welb: Jöran Barkmans Compagnie Munstradhe och Öfuersedde af General Majoren welb:ne herr Lars Kagge och Öfwersten herr Fredrich Stenbock wedh Skydholm? den 16 Martij 1635.
Plats: Skydholm?
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
1635 Göran Barkmans kompani
Rulla: 1635:11
Källa: Rullor 1620-1723 1635:11 (1635) Bild 240 / sid 22 (AID: v750924.b240.s22, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750924?image=240
Munster Rullar Oppå Öffwerste Fredrichs Steenbuckz Regemente Utdragne till Pryssen. Anno 1635.
.. (Leutnant Manhaftig Anders Hanssons Compagnie)
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Per
.. Flathult, Fröderyd: Håkan Månsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Jon Persson
.. Moshult, Ramkvilla: Nils Torsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jakob
1635 Göran Barkmans kompani
Rulla: 1635:11
Källa: Rullor 1620-1723 1635:11 (1635) Bild 430 / sid 45 (AID: v750924.b430.s45, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750924?image=430
Memori Oppå Effter skrefne Ryttare under Öfwerstens welb:ne herr Fredrich Stenbockz Regemente huilka ähra på förlidenn Munstring af Landzhöfdingens hr Jesper Anderssons Rulla wdhe slutne med Kalmar och – A: 635.
.. Hjärtanäs: Måns Mattsson (Måns Matson i hiertanäs skall och ransakas om effter han inhtet finnes i Rullan)
.. Frinnaryd: Predikant Jöns (Her Jöns i Finnary förlofuat effter hans gård är afbrend.)
1635 Göran Barkmans kompani
Rulla: 1635:11
Källa: Rullor 1620-1723 1635:11 (1635) Bild 440 / sid 46 (AID: v750924.b440.s46, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750924?image=440
Effter schreff:ne Ryttare under Öffwerstens Welb:ne her Fredich Stenbockz Regemente ähra hemkompne ifrån fiendelandh Anno 1634 och 1635 och ähre tilsagde på fasthåldne Munstring wedh Kalmar och Westerwijk, och hålle sigh ferdig och Wedermodh närh Påfordrass.
.. Sandvik, Fröderyd: Abraham Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Tuvesson
1635-11 Till Elbing kommenderade ryttare
Rulla: 1635:32
Källa: Rullor 1620-1723 1635:32 (1635) Bild 1120 / sid 105 (AID: v750945.b1120.s105, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750945?image=1120
Rulla Oppå de kommenderade Ryttarna aff h: Fridrichz Steenbokz Regemente, förordnade till at igen bliffwa i Elbingen. Skriffwen den n Novembris, Anno 1635.
Plats: Elbing, Preussen
.. Bjädesjö, Myresjö: Lars
.. Urås, Ramkvilla: Nils
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Per
1635-12-30 Utkommenderade ryttare
Rulla: 1635:32
Källa: Rullor 1620-1723 1635:32 (1635) Bild 2410 / sid 229 (AID: v750945.b2410.s229, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750945?image=2410
Rulla Oppå dhe utcommenderade Ryttarna, underH: Fridrichz Stenbokz Regemente, förordnade at igen bliffwa effter hans Excellentz Feltmarhhaltz befalning, Sriffwen 30 dbris Anno 1635.
Plats: Preussen
.. Bjädesjö, Myresjö: Lars
.. Ramkvilla, Ramkvilla: Knut
1635 Arvid Nilssons kompani
Rulla: 1637:1
Källa: Rullor 1620-1723 1637:1 (1637) Bild 730 / sid 85 (AID: v750975.b730.s85, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750975?image=730
Rulla Oppå – Ryttare aff Öffuerstens welb:ne her Fredrics Stenbockz Regemente som uthi Pryssen Ao 1635 blefwe af Commenderade med Fältmarskallken welb: Herrman Wrangel till -landh.
Plats: Preussen
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Nils Bengtsson
1636-01-11 I Elbing kvarblivna ryttare
Rulla: 1636:15
Källa: Rullor 1620-1723 1636:15 (1636) Bild 790 / sid 74 (AID: v750965.b790.s74, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750965?image=790
Rulla Oppå quarblefne Ryttara under Hr Fridrikz Stenbokz Regemente, förordnade at igen blifwa aff hans Excellentz Feltmarskalk, Skrifne och inlagd Elbingen 11 Januarij Anno 1636.
Plats: Elbing, Preussen
.. Bjädesjö, Myresjö: Lars
.. Urås, Ramkvilla: Nils
.. Ramkvilla, Ramkvilla: ??
1636-06-12 Ryttmästare Arvid Nilssons kompani
Rulla: 1636:9
Källa: Rullor 1620-1723 1636:9 (1636) Bild 270 / sid 27 (AID: v750959.b270.s27, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750959?image=270
Rulla uppå de fyra Compagnier aff Öfferstens welb:ne her Fredrics Stenbockz Regemente som munstrades till skepz aff Landzhöffdingen welb:ne hr Jesper Andersson Kruse wedh Kalmar den 12 Junij Anno 1636.
Plats: Kalmar
.. Klev, Fröderyd: Gisle Bryngelsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje Månsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
.. Torp, Fröderyd: Per Andersson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Åslatorp, Bäckaby: Nils Torsson
.. Rösås, Bäckaby: Sten Jönsson
.. Torp, Ramkvilla: Per Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Sven Gudmundsson
.. Barkaryd, Ramkvilla: Börje Jonsson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Sven Bondesson
.. Målen, Ramkvilla: Per ??
1636-06-12 Ryttmästare Arvid Nilssons kompani
Rulla: 1637:1
Källa: Rullor 1620-1723 1637:1 (1637) Bild 670 / sid 79 (AID: v750975.b670.s79, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750975?image=670
Rulla Oppå Ryttm: Arffuedh Nilssons Compagnie, Munstrade till skepz aff Landzhöffdingen welb:ne hr Jesper Andersson Kruse wedh Kalmar den 12 Junij Anno 1636.
Plats: Kalmar
.. Klev, Fröderyd: Gisle Bryngelsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje Månsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
.. Torp, Fröderyd: Per Andersson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Åslatorp, Bäckaby: Nils Torsson
.. Rösås, Bäckaby: Sten Jönsson
.. Torp, Ramkvilla: Per Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Sven Gudmundsson
.. Barkaryd, Ramkvilla: Börje Jonsson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Sven Bondesson
.. Målen, Ramkvilla: Per Tralle
1637-04-17 Arvid Nilssons kompani
Rulla: 1637:3
Källa: Rullor 1620-1723 1637:3 (1637) Bild 1180 / sid 111 (AID: v750977.b1180.s111, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v750977?image=1180
Rulla oppå de 4 Compag;r Smålandz Ryttare som till Tysklandh ähra 636 uth Commenderade wed Kalmar, medh Pedergärtelse? på den som i Tyskland äre döda, fågne och afgånget. Actum Torgau denn 17 Aprilis 637.
Plats: Torgau, Tyskland
.. Klev, Fröderyd: Gisle Bryngelsson (död)
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje Månsson (förlamad)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
.. Torp, Fröderyd: Per Andersson (dödh)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Åslatorp, Bäckaby: Nils Torsson (Kom till k m 636)
.. Rösås, Bäckaby: Sten Jönsson (dödh)
.. Torp, Ramkvilla: Per Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Sven Gudmundsson (dödh)
.. Barkaryd, Ramkvilla: Börje Jonsson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Sven Bondesson
.. Målen, Ramkvilla: Per Tralle
.. Höreda, Ramkvilla: Erland Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Jon Persson (död)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Tuvesson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Anders Persson (dödh)
1638-06-14 Arvid Nilssons kompani
Rulla: 1638:11
Källa: Rullor 1620-1723 1638:11 (1638) Bild 280 / sid 32 (AID: v751003.b280.s32, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751003?image=280
Rulla opå Wellb:ne Arffued Nilssons Compagnnie munstradt och öfwersedt Norrköping? af Gnall Maioren Welb:ne hr Lars Kagg och Landz höfdingen welb:ne Bencht Bagge den 14 Junij 638.
Plats: Norrköping
.. Klev, Fröderyd: Gisle Bryngelsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje Månsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Bryngelsson
.. Torp, Fröderyd: Per Andersson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Jöns Karlsson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Persson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Åslatorp, Bäckaby: Nils Torsson
.. Rösås, Bäckaby: Sten Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Jöns Torkelsson
.. Torp, Ramkvilla: Erik Håkansson
.. Höreda, Ramkvilla: Sven Gudmundsson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Sven Bondesson
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson, Rusthållare: Erland Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Simon Nilsson, Rusthållare: Nils Tuvesson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Nils ??
.. Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Månsson
1639-06-24 Ryttmästare Zakarias Nilssons kompani
Rulla: 1639:6
Källa:
Överste Fredrik Stenbocks regemente
Plats: Jönköping
1639-06-24
Rulla: 1639:6
Källa:
Rulla Oppå Reuttmäst: wälb: Zachris Nillsonos Compagnie Munstradt och öfuersedt af Ginn: Maj: wälb: her Lars Kagg och tilltogz ut Commenderade Datum Jönskiöping dän 24 Junij åhr 1639
Plats: Jönköping
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Haraldsson, Rusthållare: Börje Månsson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Persson, Rusthållare: Per Gudmundsson
.. Moshult, Ramkvilla: Nils Torsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Nils Månsson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Håkan Andersson, Rusthållare: Sven Bondesson
.. Hörjesås, Ramkvilla: Anders Erlandsson, Rusthållare: Erland Persson (sonen Anders Erlandsson)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Eriksson, Rusthållare: Håkan Månsson
1640-01-09 Ryttmästare Zakarias Nilssons kompani
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 110 / sid 7 (AID: v751048.b110.s7, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=110
Rulla oppå Ryttmr:n Manhaftige Zacharias Nilssons Compagnie som blef munstrade af General maio. welb. her Lars Kagg i Jönekoping den 24 Junij 1639 datum Kieritz den 19 Januarij pro anno 640
Plats: Kieritz?
.. Fröderyd, Fröderyd: Börje Månsson (hestlös)
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jönsson (hestlös)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Moshult, Ramkvilla: Nils Torsson, Anm: Står under Bäckaby socken
.. Tostatorp, Bäckaby: Nils Månsson (hestlös)
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Sven Bondesson (blef hemma)
.. Höreda, Ramkvilla: Erland Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Håkan Månsson
1640-07-08 Utkommenderade ryttare
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 270 / sid 23 (AID: v751048.b270.s23, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=270
Rulla oppå Knäcter som ähr utCommenderade 640 till ?? – Öffuersten Fredrich Steenbockz Regemente, såssom och der som blifne hemma i Landet
.. (Munster Rulla oppå uth Commenderade så wäll som hemma under – aff Öffwersten wälborne her Ferdich Stenbockz Regemente effter som dhe munstrade och öfuersedde ähre aff General Maioren wälb: Lars Kagg den 8 Julij Ao 1640)
.. (Nye ahntagne 1640 aff Ryttmestaren Zakrias Nilssons Compagnie)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Nils Karlsson
.. Torp, Ramkvilla: Nils Håkansson
1640-07-08 Hemmavarande ryttare
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 300 / sid 26 (AID: v751048.b300.s26, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=300
Hemmawarande Knecthar aff före – 4. Compagn: Ao 1640
.. (aff Ryttmestar Zakris Nilssons Compagnie)
1640-08-05 Utkommenderade ryttare
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 400 / sid 37 (AID: v751048.b400.s37, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=400
Munster Rulla oppå UtCommenderade Knächer af Öffuerstens wälborne her Fredrich Stenbockz Regemente, effter som dhe till Skiepz munstrade och Öffuersedde ähr aff Landzhöf. welb: her Conrådt Per Falkenberg den 5 Augustij Ao 640
.. (aff Ryttmestaren Zakrias Nilssons Compagnie)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Jöns Karlsson
.. Torp, Ramkvilla: Erik Håkansson
1640-08-05 Hemmavarande ryttare
Rulla: 1640:6
Källa: Rullor 1620-1723 1640:6 (1640) Bild 430 / sid 40 (AID: v751048.b430.s40, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751048?image=430
Hemma warande Knechter i Landet aff föreschref:ne 4 Compoagniet
.. (aff Ryttmestar Zakris Nilssons Compagnie)
.. Knutstorp, Bäckaby: Måns Nilsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Simon Nilsson
.. Kyrkotorp, Ramkvilla: Sven Bondesson
1640-01-16 Hästlösa ryttare
Rulla: 1640:13
Källa: Rullor 1620-1723 1640:13 (1640) Bild 860 / sid 79 (AID: v751055.b860.s79, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751055?image=860
Rulla oppå dee hestlösse Ryttare under Öffwerste welborne Fridrichz Steenbochz Rege: som uthi Greipzwold Guarnison in logirade ähre den 16 Januarij 640
Plats: Greifswald
.. (’- och manhaftig Zacharias Nilssons Compagnie)Anm: Ingen från Bäckaby, Fröderyd, Ramkvilla
1640-03-28 Hästlösa ryttare
Rulla: 1640:14
Källa: Rullor 1620-1723 1640:14 (1640) Bild 710 / sid 64 (AID: v751056.b710.s64, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751056?image=710
Rulla oppå hestlöste Rytter under Öffuerste Edell och Wälb:ne H: Fridrich Stenbåckz Regemente. I Wålgast den 28 Martij åhr 1640.
Plats: Wolgast
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan
.. Tostatorp, Bäckaby: Nils
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle
1641-06-25 Ryttmästare Zakarias Nilssons kompani
Rulla: 1641:7
Källa: Rullor 1620-1723 1641:7 (1641) Bild 360 / sid 30 (AID: v751070.b360.s30, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751070?image=360
Munster Rulla oppå Gambla och Nyie munstradhe Knecher wedh Öffuerstens wälborne her Fredrich Steenbockz Regemente och Ryttmestaren manhaftig Zakarias Nilssons Comapagnie Mundtradt och öffuersedt af General Maioren wälborne Lars Kagg. Jönekiöping den 25 Junij Ao 1641.
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Persson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Huluboda, Fröderyd: Jöns Jakobsson
.. Ramkvilla: Nils Torstensson (För 30 Rdlr), Anm: avses Nils Torsson?
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Torp, Ramkvilla: Erik Håkansson
1641-01-13 Hästlösa ryttare
Rulla: 1641:17
Källa: Rullor 1620-1723 1641:17 (1641) Bild 650 / sid 58 (AID: v751081.b650.s58, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751081?image=650
Rulla oppå welborne Öfwerstens herr Fredrik Stenbockz Regemente uthi Pommern der dhe hestlössa blifwne Statin dhen 13 Januarij 1641
.. (Ryttm: Zacharias Nilss: Comp:)
.. (hestlösse man qwar uthi Stetin … 28)
.. (äfter blefne på wägen .. 20)
.. (Gemene här i Statin .. 58)
Överste Erik Oxenstiernas Regemente
1642-07-06 Zakarias Nilssons kompani
Rulla: 1642:6
Källa: Rullor 1620-1723 1642:6 (1642) Bild 270 / sid 24 (AID: v751096.b270.s24, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751096?image=270
Munster Rulla oppå Gambla och Nyie – Knecher, aff Rydtmestare – och manhaftige Zacharias Nilssons Compagnil, huilket munstrad och öffuersedt bleff af wälb:ne General Maioren her Lars Kagg, sampt Landzhöfdingen öfuer Jönekiöpingh Lähn, wälb: Knut Soop, uthi Jönekiöpingh den 6 Julij Ao 1642.
Plats: Jönköping
.. Slageryd, Bäckaby: Per Persson (I stället för Swen Persson i Fröarydh)
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Huluboda, Fröderyd: Jöns Jakobsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Nils Andersson, Rusthållare: Jöns
.. Ramkvilla: Nils Torsson (För 30 Rdlr)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson, Rusthållare: Erik Håkansson (För sin broder Erik Håkansson)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Håkansson, Rusthållare: Håkan Månsson (För sin fadher Håkan Månsson i Swinarydh)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Gudmundsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Persson (hemma effter –)
1642-07-06
Rulla: 1642:6
Källa: Rullor 1620-1723 1642:6 (1642) Bild 290 / sid 26 (AID: v751096.b290.s26, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751096?image=290
Desse ähre quaar blefuene i Tysklandh af bd:de Compagnil 1642 in Januarij månadt
Plats: Jönköping
.. Höreda, Ramkvilla: Erland Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Per Nilsson
1642-07-06
Rulla: 1642:6
Källa: Rullor 1620-1723 1642:6 (1642) Bild 300 / sid 27 (AID: v751096.b300.s27, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751096?image=300
UtCommenderade på togh af be:de Compagnil 1641
Plats: Jönköping
.. Knutstorp, Bäckaby: Måns Nilsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fadher Jöns i Kalsiöö)
.. Rösås, Bäckaby: Måns Månsson
1643-04-22 Zakarias Nilssons kompani
Rulla: 1643:7
Källa: Rullor 1620-1723 1643:7 (1643) Bild 260 / sid 24 (AID: v751120.b260.s24, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751120?image=260
Munster Rulla oppå Gamble och Nywerfwade Reuterr aff Ryttmetsaren Mangafftig Zachris Nilssons Compagnie, hwilket munstradt och öffwersedt bleff aff den Edle och Wälb: herr Åke Oxenstierna, sampt Landzhöffdingen öffwer Jöneköpingz Lähn, Wälb:ne Knut Soop, uthi Jöneköpingh den 22 April Anno 1643.
Plats: Jönköping
.. Slageryd, Bäckaby: Per Persson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Huluboda, Fröderyd: Jöns Jakobsson
.. ??, Fröderyd: Nils Svensson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (I Tysklandh 1643. För sin fader Jöns i Kalsiö)
.. Rösås, Bäckaby: Måns Månsson (I Tysklandh 1643.)
.. Ramkvilla: Nils Torsson (För 30 Rdlr), Anm: Namnet på rusthållet utelämnat
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson, Rusthållare: Erik Håkansson (För sin broder Erik Håkansson)
.. Flathult, Fröderyd: Måns Håkansson, Rusthållare: Håkan Månsson (För sin fader Håkan Månsson i Flathult)
.. Höreda, Ramkvilla: Erland Persson (Fången)
.. Habborarp: Sven Rut
.. Bäckaby, Bäckaby: Arvid Göransson
.. Knutstorp, Bäckaby: Måns Nilsson
1644-01-26 Svickert Nieroths kompani
Rulla: 1644:7
Källa: Rullor 1620-1723 1644:7 (1644) Bild 160 (AID: v751140.b160, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751140?image=160
Munsterrulla oppå Quartermestarens wälb: Swickert Nieroth Compagnie munstradt och öfuersedt af h: M: W: Sweriges Rijkes her Per Brahe, Greffue till Wissingsborg, Frijherre till holm och Lindholm etc. Datum munstringen wedh Wexiöö den 26 Januarij Ao 1644.
Plats: Växjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Per Nilsson
1644-01-29 Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1644:7
Källa: Rullor 1620-1723 1644:7 (1644) Bild 300 / sid 28 (AID: v751140.b300.s28, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751140?image=300
Munster Rulla Upå Ryttmästaren W:b Zackariaz Sabelfeltz Compagnii munstrade blewne — Swerigess Rijkes – herr Per Brahe till Wisingz borgh, – til Rybo hollm och -. Datum Munstringen wed – stadh den 29 Januarij anno 1644
Plats: Vrigstad
.. Hökhult, Fröderyd: Nils Jonsson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns
.. Rösås, Bäckaby: Måns Månsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Persson
.. Bäckaby, Bäckaby: Arvid Göransson
.. Knutstorp, Bäckaby: Måns Nilsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Sven Göransson?, Rusthållare: Jöns Torkelsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Håkansson, Rusthållare: Håkan Månsson (För sin fader Håkan Månsson i Flathult)
1645-03-15 Zakarias Nilssons kompani
Rulla: 1645:9
Källa: Rullor 1620-1723 1645:9 (1645) Bild 200 / sid 15 (AID: v751163.b200.s15, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751163?image=200
Munster Rulla oppå dhe gemena Reuterr under öffwerstens Edla och welborne hr Erich Ochsenstiernas Regemente, hwilcka ehr dhe dödagh och affgång – ställe Munterat – Ulmstaddhe och öffwersedde aff öffwersten Edla och Wälborna herr — Knut Soop till Branäs och Ribbingztorp, Datum Jönköping dhen 15 Martij Anno 1645.
Plats: Jönköping
.. (Ruetm: Wälb: Zacharia Nilssons Compagnie)
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Månsson (dödh –)
.. Bäckaby, Bäckaby: , Rusthållare: Margareta (Enkan Margeta i Bäckaby i Corp -)
.. Torp, Ramkvilla: Måns Håkansson (dödh –)
.. Flathult, Fröderyd: Håkan Nilsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Jonsson
.. Hulu, Ramkvilla: Per Jonsson (Siuk hemförloff:)
1646-03-16 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1646:7
Källa: Rullor 1620-1723 1646:7 (1646) Bild 240 / sid 20 (AID: v751203.b240.s20, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751203?image=240
Munster Rulla Uppå Ryttmästaren welb: Zachris Sabbeldeldtz Compagnie Effter som ther mönstrade ock öffwer sedde ähre aff hanz Excell: Gen: Leutinanten hr Lars Kagg till Fiel- och Ramsjöholm uti Jöneköpingh den 16 Martij Anno 1646
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Huluboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bringell i Rösåhs)
.. Tostatorp, Bäckaby: Sven Gudmundsson, Rusthållare: Jöns
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Jöns Månsson, Rusthållare: Hemming
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson (herwid aff Cronan)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
1646-03-09 Ryttmästare Johan Nieroths kompani
Rulla: 1646:7
Källa: Rullor 1620-1723 1646:7 (1646) Bild 300 / sid 28 (AID: v751203.b300.s28, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751203?image=300
Rulla Oppå Quartermästaren wälb: Johan Nierotz Compagnij, Effter som de munstrade och öfwersedde ähre af hans Excellens General Leut: her Lars Kagg till Fiälskaffta och Ramsiöholm uti Broby den 9 Martij 1646.
Plats: Broby
1646-03-09
Rulla: 1646:7
Källa: Rullor 1620-1723 1646:7 (1646) Bild 330 / sid 31 (AID: v751203.b330.s31, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751203?image=330
Per Nilsson i Bossgården Liunganäs
Plats: Broby
1647-06-14 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1647:8
Källa: Rullor 1620-1723 1647:8 (1647) Bild 210 / sid 16 (AID: v751224.b210.s16, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751224?image=210
Munster Rulla oppå Ryttmestarens Wälb: Zacharias Sabbelfeltz Compagni effter som det Munstradt och öffuersedt blef af hans Excell: Generalen Wällb: Hr Lars Kagg uthi Jönkiöping den 14 Junij Anno 1647.
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Huluboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bryngell i Rösåås)
.. Tostatorp, Bäckaby: Sven Gudmundsson, Rusthållare: Jöns
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Jöns Månsson, Rusthållare: Hemming
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson (bliffua hemma)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (bliffua hemma)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Jonsson, Rusthållare: Jon Larsson
1647-07-22 Ryttmästare Johan Nieroths kompani
Rulla: 1647:8
Källa: Rullor 1620-1723 1647:8 (1647) Bild 300 / sid 29 (AID: v751224.b300.s29, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751224?image=300
Munster Rulla oppå Rytermestaren wälb: Johan Nerotz Compagnil Effter som dädt Munstradt och öffuersedt bleff aff hans Excell: Generalen wälborne hr Lars Kagg, iBorrby den 22 Junij 1647.
Plats: Borrby
.. Äsprilla Södergård, Fröderyd: Per Nilsson
1648-03-30 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1648:7
Källa: Rullor 1620-1723 1648:7 (1648) Bild 890 / sid 86 (AID: v751245.b890.s86, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751245?image=890
Munster Rulla oppå Öffwerste wälborne hr Erich Oxenstiernas Regemente och Ryttmästarens welb: Zachris Sabbelfältz Compagnie hemmawarande Reuter munstrade och öffwersedde aff underskreffne Commissarier uthi Jönkiöping den 30 Martij Anno 1648.
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bryngell i Rössåss)
.. Tostatorp, Bäckaby: Sven Gudmundsson, Rusthållare: Jöns
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Hemmingsson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Jöns Månsson, Rusthållare: Hemming
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (bliffua hemma)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
1648-03-22 Ryttmästare Johan Nieroths kompani
Rulla: 1648:7
Källa: Rullor 1620-1723 1648:7 (1648) Bild 980 / sid 95 (AID: v751245.b980.s95, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751245?image=980
Munster Rulla upå Öffwerstens wällborne hr: Erich Oxenstierns Regemente, och Ryttmestaren wellb: Johan Nierotz Comp: hemmawarande Reuther, effter som de munstradt och öfwuersedde ähre aff underskreffne Commisarier uthi Wäxsiöö dhen Martij Ao 1648.
Plats: Växjö
.. Äsprilla Södergård, Fröderyd: Per Nilsson
.. Fröset, Fröderyd: Sven Jönsson
.. Torp, Fröderyd: Börje Svensson, Rusthållare: Jöns Olofsson
1648-05-06 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1648:7
Källa: Rullor 1620-1723 1648:7 (1648) Bild 1200 / sid 117 (AID: v751245.b1200.s117, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751245?image=1200
Munster Rulla Oppå Ryttmästarens welborne Zachariass Sabbelfältz Compagnie affter som det Munstrades och öfwer sågs uthi Calmar och till togss för ordnet alt- Calmar dhen 6 Maij 1648.
Plats: Kalmar
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bryngell i Rössåss)
.. Tostatorp, Bäckaby: Sven Gudmundsson, Rusthållare: Jöns
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Hemmingsson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Jöns Månsson, Rusthållare: Hemming
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (bliffua hemma)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
1648-05-08 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1648:7
Källa: Rullor 1620-1723 1648:7 (1648) Bild 1260 / sid 123 (AID: v751245.b1260.s123, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751245?image=1260
Rulla uppå hemma commenderade Reutes under Ryttmest: wälb: Zachraiss Sabbelfältz Compagie Calmar dhen 8 Maij Anno 1648
Plats: Kalmar
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Jonsson (Sven Larsson under LifReg)
1648-05-06 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1648:27
Källa: Rullor 1620-1723 1648:27 (1648) Bild 1070 (AID: v751265.b1070, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751265?image=1070
Munster Rulla Oppå Ryttmestaren Welb: Zacharia Sabbelfeldtz Compagnil aff Öffwersten Wälborne Erich Ochsenstiernas Regemente Smålandz Cavallerie, som ähr UthCommenderat åth Tysklandh. Munstradhe i Calmar den 6 Maij 1648.
Plats: Tyskland
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bryngell i Rössåss)
.. Tostatorp, Bäckaby: Sven Gudmundsson, Rusthållare: Jöns
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Hemmingsson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Jöns Månsson, Rusthållare: Hemming
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (bliffua hemma)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
1650-10-06 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1650:3
Källa: Rullor 1620-1723 1650:3 (1648-1650) Bild 570 / sid 60 (AID: v751287a.b570.s60, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751287a?image=570
Rulla Oppå Ryttmästaren Edle och Wälborna Zachriss Nilsson Sabbelfältz Compagnie, huru det uthi Tysklandt afflåtet ähr sedan dit Munstrat och öffwerset bleff aff Commissarien Welb: – Swänsson – i Calmar och der till togs förordnat den 7 maj 1648 Altum? den 6 octobris 1650 effter som deit sig nu befinnas.
Plats: Tyskland
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Jöns (dödh i Düberg? den 30 Junij 1650.)
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Hemmingsson, Rusthållare: Bengt Persson (effter bleffwen i Monson? dhen 30 aug 648, tillbaka kommen i Stralsund 28 Julij 650)
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bryngell i Rössåss)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Jöns Månsson, Rusthållare: Hemming (effter bleffwen i Monson? dhen 28 aug 1648.)
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (bliffua hemma)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns, Rusthållare: Larsson (under liffregementet)
1651-03-13 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1651:3
Källa: Ryttmästare Zakarias Sabelfelt
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751300?image=670
Munster Rulla Oppå Öffwersten Wälborne herr Erich Karlsson Oxenstiernas Regemente och Ryttmäster wälb:ne Zachias Nilssons Sabbelfältz Compagnie Munstrat och Öffwerseet aff Öffwersten för Ridderskaph och Adelns Rusttiänst i Swerige och Findland den Högwälborne Greffwen Karll Mouritz Lionhuffudh till Rottsborgz och Halbensten? – till -, och Kiägleholm, herr till Gräffznäs och Koobärhz uthi Brobby Den 13 Martij Anno 1651.
Plats: Broby
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Erik Andersson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson (hästen casserad)
.. Slageryd, Bäckaby: Jon Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Andersson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson (hästen casserad)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson, Rusthållare: Håkan
.. Röshult, Fröderyd: Nils Hemmingsson, Rusthållare: Hemming (pistoler aff Cronan)
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson (hästen casserad)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
1652-02-10 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1652:3
Källa: Rullor 1620-1723 1652:3 (1652) Bild 1030 / sid 98 (AID: v751314.b1030.s98, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751314?image=1030
Munster Rulla Oppå Ryttmästarens Edle och Wälborne Zacharias Nilsson Sabbelfältz Compagnie effter såsom det Munstrat och öffwersedt bleff aff hans Excellentz General Liutnampt Robert Dücklass uthi Jönekiöpingh den 10 Februarij 1652.
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Måns Börjesson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Andersson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Karl Knutsson, Rusthållare: Magnus Stråhle
1653-06-11 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1653:2
Källa: Rullor 1620-1723 1653:2 (1653) Bild 760 / sid 83 (AID: v751322a.b760.s83, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751322a?image=760
Munster Rulla Oppå Öffwersten herr Erich Karlsson Oxenstiernass Regemenente och Ryttmästarens Edle och wälb:ne Zachriss Sabbelfältz Compagnie, munstrat och öffwersedt aff General Maijoren den höghwälborne Greffwe Karll Mauritz Lejonhuffudh uthi Jönekiöping den 11 Junij 1653.
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (häst Casserad)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns (för Jöns i Tostatorp)
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Andersson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (häst Casserad)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Karl Knutsson, Rusthållare: Magnus Stråhle
1655-02-24 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1655:1
Källa: Rullor 1620-1723 1655:1 (1655) Bild 2140 / sid 238 (AID: v751335.b2140.s238, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751335?image=2140
Munster Rulla Oppå Öffwerstens welb:ne Hr Erick Oxenstiernass Regemente och Ryttmästarens Welb:ne Zachriss Sabbelfeltz Compagnie, Effter som det blef munstrat aff General Majoren hans Exel:z och Grefueliga Råd Greffwe Carll Leijonhufwud, Uthi Jönekiöping den 24 Febru: Anno 1655.
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kalsiö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (hästen Cass:)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Andersson, Rusthållare: Bengt Persson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson, Rusthållare: Änkan (häst Casserad)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Magnus Silversparre
.. Knutstorp, Bäckaby: Mats Jonsson, Rusthållare: Måns Nilsson
1655-05-21 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1655:1
Källa: Rullor 1620-1723 1655:1 (1655) Bild 2390 / sid 266 (AID: v751335.b2390.s266, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751335?image=2390
Munster Rulla Oppå Öffwerstens wälb:ne Hr Erich Karlsson Oxenstiernass Regemente och Ryttmästarens wälb:ne Zacharias Sabbelfältz Compagnie, effter som det blef munstrat bleef till Tågss, under Ridderhiälm och hemma i Landst wägs Calmar aff krigz Commissarien wälb: Simon Simonsson Rosenberg den 21 Maij 1655.
Plats: Kalmar
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson (Hemma i landz)
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob (till tågz)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson (till tågz)
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kalsiö, till tågz)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (till tågz)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson (till tågz)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson (hemma i landz)
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås, till tågz)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns (under Ridderhiälm)
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Andersson, Rusthållare: Bengt Persson (under Ridderhiälm)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson (till tågz)
.. Höreda, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (under Ridderhiälm)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson (till tågz)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson (till tågz)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson (till tågz)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson (till tågz)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Magnus Silversparre (till tågz)
.. Knutstorp, Bäckaby: Mats Jonsson, Rusthållare: Måns Nilsson (under Ridderhiälm)
1655-05-21 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1656:3
Källa: Rullor 1620-1723 1656:3 (1656) Bild 1310 / sid 136 (AID: v751362.b1310.s136, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751362?image=1310
Munster Rulla Oppå Öfwerstenz Wälb: Hr Erich Carlsson Oxenstiernass Regemente och Ryttmästarens wälb: Zacharias Sabbelfältz Compagnie, effter som det Munstrat bleef till tågz uthi Calmar aff Krigz Commissarien Wälb: Simon Simonsson Rosenbärgh den 21 Maih 1655.
Plats: Kalmar
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kalsiö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson (Måns Börjesson st: i Fröderydh)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson (för Skiärbäck)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Magnus Silversparre
1656-04-17 Major Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1656:3
Källa: Rullor 1620-1723 1656:3 (1656) Bild 550 / sid 53 (AID: v751362.b550.s53, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751362?image=550
Förslag på Öfwerstens wälb: hr: Erich Oxenstiernas Regemente och huru många Reuter här under äre döda Slagne såsom på marchen omkom och döde. Ketum? Warsavia d 17 Aprilis Anno 1656.
Plats: Warzawa
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (död d 23 Jan)
1656-07-13 Major Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1656:3
Källa: Rullor 1620-1723 1656:3 (1656) Bild 1500 / sid 160 (AID: v751362.b1500.s160, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751362?image=1500
Rulla Oppå Maijorens Edla och wälb: Zacharias Sabbelfältz Compagnie effter som det munstrat bleff till Tågss uthi Calmare den 23 Maij 655 aff Krigss Commissarien wälb: Simon Simonsson Rosenbärgh och frånh – aff gånget i Pålandh Datum Nowodwars läger d 13 Julij Ao 1656.
Plats: Nowodwar
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kalsiö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (ähr uthi Crako com:)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson (uthi graudarz comm:)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Magnus Silversparre
1655-05-21 Major Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1657:1
Källa: Rullor 1620-1723 1657:1 (1657) Bild 2810 / sid 325 (AID: v751371.b2810.s325, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751371?image=2810
Rulla Oppå Öffwerstens welb: Hr Erich Oxenstiernas Regimente och Maijoren wälb: Zachrias Sabbelfältz Compagnie effter som det Munstrat blef aff krigz Commissarien welb:ne Simon Simonsson Rosenbärgh till Tågss uthi Calmar den 21 Maij Anno 1655.
Plats: Kalmar
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kalsiö, slagen på Crakowiskhe Partij 656)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (Commenderat till Crako 655)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson (ähr Corporal)
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösåss)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Silversparre
1657 Major Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1657:1
Källa: Rullor 1620-1723 1657:1 (1657) Bild 2940 / sid 339
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751371?image=2940
Rulla oppå öfwersten Elb: Hr Erich Oxenstiernas Regemente allenast oppå – Reuter som ähr afgångne ifrån Smålandz Regemente, som nu ähr under – medh General Maijorens Israel Israelsson Ridderhielms Regemente som fölgier nembl:
.. (Maijorens Zacharias Sabbelfelltz Compagnie, Gemene Reuteer)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns (död eller slagen)
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Persson, Rusthållare: Bengt Persson (död eller slagen)
.. Knutstorp, Bäckaby: Mats Jönsson, Rusthållare: Måns Nilsson (död eller slagen)
.. Höreda, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (död eller slagen)
1655-02-24 Ryttmästare Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1657:1
Källa: Rullor 1620-1723 1657:1 (1657) Bild 3290 / sid 381 (AID: v751371.b3290.s381, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751371?image=3290
Munster Rulla Oppå Öffwerstens wälb: Hr Erich Oxenstierness Regemenete och Ryttmästarentz wälb: Zachris Sabbelfältz Compagie effter som det Munstrat bleef aff General Maijoren hanss Excell:z och Grefl: Rådh Greffwe Carl Leionhufudh uthi Jönekiöping dhen 24 Februarij Anno 1655.
Plats: Jönköping
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson (blef hemma)
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jönsson, Rusthållare: Jöns (för sin fader Jöns i Kalsiö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (hästen Casserat)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson (hästen Casserat)
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Tostatorp, Bäckaby: Mårten Göransson, Rusthållare: Jöns (Ridderhielm)
.. Bäckaby, Bäckaby: Karl Andersson, Rusthållare: Bengt Persson (Ridderhielm)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Ridderhielm)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Magnus Silversparre
.. Knutstorp, Bäckaby: Mats Jonsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Ridderhielm)
1657-06-15 Major Zakarias Sabelfelts kompani
Rulla: 1658:3
Källa: Rullor 1620-1723 1658:3 (1658) Bild 2320 / sid 218 (AID: v751382.b2320.s218, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751382?image=2320
Munster Rulla Oppå Öfwerstens Wälborne Hr Erich Oxenstiernas Regemente, och hem=warande Esqvadron Munstrade och öfwersedde af hand höga Grefl: Exell: Rijkz daterat uthi Liungby den 15 Junij Ao 1657.
Plats: Ljungby
.. (3. Compagnier. Maior och Ryttmester Zachris Sabelfält.)Anm: Boställen: Fröderyd, Äsprilla, Fröset, Hökhult
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson, Rusthållare: Jakob
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Håkansson, Rusthållare: Måns Börjesson (Commenderat till Crako 655)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (för sin fader Bröniel i Rösås)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Larsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson, Rusthållare: Magnus Silversparre
1657-06-15 Ryttmästare Anders Månssons kompani
Rulla: 1658:3
Källa: Rullor 1620-1723 1658:3 (1658) Bild 2590 / sid 247 (AID: v751382.b2590.s247, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751382?image=2590
8. Compagniet. Ryttmester Anders Månsson
Plats: Ljungby
.. Fröset, Fröderyd: Sven Jönsson (Effter blef dhen 6 Feb 65(?))
.. Torp, Fröderyd: Sven Larsson
1658 Lista på orustade hästar
Rulla: 1658:3
Källa: Rullor 1620-1723 1658:3 (1658) Bild 2640 / sid 252 (AID: v751382.b2640.s252, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751382?image=2640
Lista Oppå alle OförRusstingstadh hästar och fordels hemman af Smålandz Cavalleri för åhr 1658
.. Moshult, Lilla, Ramkvilla: Erik (Skattehem ½)
Överste Hans Georg Mörners Regemente
1659 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1659:3
Källa: Rullor 1620-1723 1659:3 (1659) Bild 2620 / sid 243 (AID: v751394.b2620.s243, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751394?image=2620
Regementz Rullar Oppå Öffwerstenz wälborne Hans G: Mörners Regemänte pro Ao 1659
.. (Öfwersteleut: wälb:ne Zacharias Sabelfältz Comp:)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson, Anm: Ljunganäs, Fröderyd
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson (St: för Kallsiöö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson (St: f: Frödery)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Persson (St: f: Slagery)
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson (St: i Bäckaby)
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Persson (St: för Knutztorp)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson (St: f: Höreda)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Gabriel Persson (St: f: Skierbeck)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Larsson (St: f: Swijnary)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson
1660-02-06 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1660:3
Källa: Rullor 1620-1723 1660:3 (1660) Bild 3140 / sid 306 (AID: v751408.b3140.s306, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751408?image=3140
Rulla Oppå Öfwerstens welborne Hans Georg Mörners Regementhe, och Öfwerstl: welb: Zachris Sabbelfeltz Compagnie såsom dett Munstradt och öfwersedt blef af welborne Öfwersten Mörner och Adelstentz Rådh welb:ne Gustaf Taubenfeldt. LandzCrone den 6 Februarij Anno 1660.
Plats: Landskrona
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson (skafwa annor sventienare)
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson (st: för Kalsiö)
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson (st: för Fröarydh, hest och karl Casseras)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson (st: för Slagerydh)
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Månsson (st: för Bäckaby, gl Rijder för en än ka k: 657)
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Persson (st: för Knustorp)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson (st: för Höreda)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Gabriel Persson (st: för Skärbeck)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Måns Larsson (st: för Swinary)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson
1660 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1660:3
Källa: Rullor 1620-1723 1660:3 (1660) Bild 3640 / sid 356
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751408?image=3640
Rulla Oppå Öfwersteleutnamptens welborne Zachris Sabbelfeltz Compagnie under Öfwersten welborne hans Mörners Regimente Pro Ao 1660
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Änkan
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: st: i Paddingetorp, frit Fröarydh)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Sven Persson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Månsson, Rusthållare: Änkan (änkans st: i Bäckaby)
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Måns Nilsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Månsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Gabriel Persson, Rusthållare: Olof Persson (för sin bror Ola Perss: i Ramquilla förut Skärbeck)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Bengt Svensson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: st: i Swinary)
1661-10-22 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1661:2
Källa: Rullor 1620-1723 1661:2 (1661) Bild 1470 / sid 138 (AID: v751427a.b1470.s138, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751427a?image=1470
Munster Rulla Oppå Öfwersten wälb: hans Georg Mörners Regemente Smålandz Cavalllerie och Öfwerstel: welb:ne Zacharias Sabbelfeltz Compagnie, effter såsom deth Munstradt Blef, af Rikz= och krigz Rådhet Gref: Carll Leijonhufudh Excell: uthi Ekesiöö dhenn 22 October Anno 1661.
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: st: i Paddingetorp, frit Fröarydh)
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson
.. Huluboda, Fröderyd: Nils Månsson (för Holeboda)
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson, Rusthållare: Bryngel (Bröniels son i Rössåhs, häst: cass:)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Månsson, Rusthållare: Änkan
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Måns Nilsson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Gabriel Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: son i st: i Swinary)
1660 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1661:7
Källa: Rullor 1620-1723 1661:7 (1661) Bild 80 / sid 4 (AID: v751432.b80.s4, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751432?image=80
Rulla Oppå Öfwerstens Welborne hans Georg Mörners Regimente och ÖfwerstLeutnamptz welb: Zachrias Sabbelfeltz Compagnie Pro Ao 1660.
.. Överstelöjtnant Zakarias Sabelfält
.. Löjtnant Jakob Barkhausen
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Sven Persson (Swen Perss: st: i Slagery, häst: cass:)
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Månsson, Rusthållare: Änkan
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Måns Nilsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Månsson (Extra M: Jordeboken)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Gabriel Persson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: son i Swinary)
1660 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1661:7
Källa: Rullor 1620-1723 1661:7 (1661) Bild 530 / sid 49 (AID: v751432.b530.s49, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751432?image=530
Rulla Oppå Öfwerstens Welb: Hans G: Mörners Regemente och Öfwerstel:z Welb: Zacharias Sabelfältz Compagie såso dhet sig nu befinnas.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: st: i Paddingetorp, frit Fröarydh)
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Hökhult, Fröderyd: Gisle Jonsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Sven Persson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Månsson, Rusthållare: Änkan
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Måns Nilsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Nils Månsson (Extra M: Boken, har harneskh)
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Gabriel Persson, Rusthållare: Olof Persson (för sin Broder Oluf Persson i Ramkquilla f:t Skiärbäck)
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Jöns Bengtsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Korpral Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: st: i Swinary)
1662 Överstelöjtnant Zakarias Sabelfälts kompani
Rulla: 1662:3
Källa: Lista oppå Officerarne aff Öffwersten Wälb:ne Hans Georgh Mörners Regementte Smålandz Cavallerie, hwar effter the Löhner åthnutha böhre Pro An:o 1662.
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751443?image=620
Lista oppå Officerarne aff Öffwersten Wälb:ne Hans Georgh Mörners Regementte Smålandz Cavallerie, hwar effter the Löhner åthnutha böhre Pro An:o 1662.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
1663-10-01 Per Stålhammars kompani
Rulla: 1663:4
Källa: Rullor 1620-1723 1663:4 (1663) Bild 780 / sid 75
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751454?image=780
Rulla Oppå Öfwerstens welb: Hans G: Mörners Regemente Smålandz Cavallerie och Majorens welb: Pehr Ståhlhammars Compagnie Effter som dett Munstradt och öfwersedt bleff uthij Ekesiö dhen 1 Octob: Anno 1663
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Håkan Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: son fr: Fröarydh)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson (för Fröset)
.. Huluboda, Fröderyd: Nils Månsson (för Holeboda)
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jakob Isaksson, Rusthållare: Jöns Bryngelsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Lars Persson, Rusthållare: Måns Nilsson (Måns Nilss: måg i Knustorp)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson (för Skierbeck)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson (för Bosslatorp)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: son i Swinary)
1664 Ryttmästare Per Stålhammars kompani
Rulla: 1664:3
Källa: Rullor 1620-1723 1664:3 (1663-1664) Bild 290 / sid 23 (AID: v751465.b290.s23, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751465?image=290
Kortt förteckningh oppå Officerarne aff Smålandz Cavalleriet och Öfwer then Wälb:ne Hans Georgh Mörners Regemente såssom dhet sigh befinner pro Ao 1664.
.. (Maijor och Ryttmestare welb: Peder Joensson Ståhlhammar)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
1665-09-26 Per Stålhammars kompani
Rulla: 1665:4
Källa: Rullor 1620-1723 1665:4 (1665) Bild 240 / sid 20
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751475?image=240
Lista oppå den af commenderade Ryttare aff Smålandz Cavalleriet och Öfwersten Wälb: Hans Mörners Regemente, effter såssom det öfwersed blef uthi Ekesiöö 26 September An: 1665
Plats: Eksjö
.. (Majorens Welb. Per Ståhlhammars Compagnie)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
1666-07-16 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1666:2
Källa: Rullor 1620-1723 1666:2 (1666) Bild 1480 / sid 159 (AID: v751483.b1480.s159, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751483?image=1480
Rulla som aff Hans Hög Grefl: Excell:tz General f Cavalleriet hög Welborne Greff: Lodwijk Leijonhuffud, Munstradhes Nembl: Smålandz Cavallerie och Öfwersten welb: Hans G: Mörners Regmente och Major welb: Pehr Stålhammars Compagnie uthi Jönkiöping dhen 16 Julij Ao 1666.
Plats: Jönköping
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Sven Persson, Rusthållare: Jöns Bryngelsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Lars Persson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: mågh i Knustorp)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson (för Skiärbeck)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson (för Brännery)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson (för Bosslatorp)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1667 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1667:3
Källa: Rullor 1620-1723 1667:3 (1667) Bild 1280 / sid 116 (AID: v751497.b1280.s116, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751497?image=1280
Rulla Oppå Öfwersten Welb: Hans Georgh Mörners Regemente och Maijor wellb: Pädher Ståhlhammars Compagnie Såssom dett Munstratt blef af General: Munstegraren Uthij Jönkiöping dhen 16 Julij 1666 och öfuersedda – dhen 17 Augustij som sig Såledess befinna Pro Anno 1667.
Plats: Jönköping
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson (Comm:)
.. Kallsjö, Fröderyd: Lars Månsson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Sven Persson, Rusthållare: Jöns Bryngelsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson (Comm:)
.. Knutstorp, Bäckaby: Lars Persson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: mågh i Knustorp. Lars Perss: dödh dh: 2 Julij An 657 istället sohnen Hämming Månsson.)
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson, Anm: Sonen
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1669-09-13 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1669:3
Källa: Rullor 1620-1723 1669:3 (1669) Bild 1350 / sid 136 (AID: v751518.b1350.s136, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751518?image=1350
Rulla oppå Öffwerstens welb:ne Hans Georg Mörners Regemente Smålandz Cavallerie och Major welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie såsom dhet af hans Excell:tz hr: Rijkz och krigz Rådhet, sampt Genneral Gouverneuren högadelborne Hr: Gustaff Kursk, så och Secretarien uthi krigz Collegio Edhel och welb: Jochim Stropp. Munstradt bleff uthi Ekesiö dhen 13 Septemb: An: 1669.
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Lars Persson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: mågh i Knustorp.)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1669 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1669:12
Källa: Rullor 1620-1723 1669:12 (1669) Bild 180 / sid 200 (AID: v751528.b180.s200, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751528?image=180
Rulla Som Af Hans Högh Grefl: Excell:z Generalen af Caualleriet högwelborne Greff Ludrick Leijonhufwudh, munstrades Nembl: Smålandz Cauallerie och Öfwersten welb: Hans Georg Mörners Regemente, och Maijor Pehr Ståhlhammars Compagnie uthi Jönkiöping den 16 Julij Ao 1666.
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson (Jöns Brönielss: rider sielf.)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Jakobsson (Gumme Andersson död, i stället Hemmingh Månsson för sin fader.)
.. Knutstorp, Bäckaby: Lars Persson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: mågh i Knustorp.)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1669 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1669:13
Källa: Rullor 1620-1723 1669:13 (1669) Bild 160 / sid 14 (AID: v751529.b160.s14, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751529?image=160
Rulla som aff Hans Högh Grefl: Excell:z Genneralen af Cavalleriet högh welborne Gref: Lodwijk Leijonhuffud, Munstrades Nembl: Smålandz Cavallerie och Öfwersten welb:ne Hans Georg Mörners Regemente och Maijor welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie uthi Jönkiöping dhen 16 Julij Ao 1666.
Plats: Jönköping
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson (Jöns Bryngelss: will sielf rijda och får dhet)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Jakobsson (Gumme Andersson död, sohnen Hemmingh Månsson istället.), Anm: Sammanblandat med Knutstorp
.. Knutstorp, Bäckaby: Lars Persson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: mågh i Knustorp.)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Simon Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Håkan Persson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1670-10-06 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1670:3
Källa: Rullor 1620-1723 1670:3 (1670) Bild 2050 / sid 211 (AID: v751539.b2050.s211, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751539?image=2050
Rulla oppå hr General Majorens och Öfwerstens welb Hans Georg Mörners Regemente Smålandz Cavallerie, och Major welb: Pähr Stålhammars Compagnie såsom dett af hans Excell:tz hr Rijkz: och krigz Rådhet, sampt General Governuren höghwelborne hr Gustaf Kursk, så och Secretarien uthi Ekesiöö, dhen 6 octobris Anno 1670, nembl:
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Sven Hemmingsson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson (hästen odugl:)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: sohn i Knustorp.)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pährss: änkias st: i Torp)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Håkan (Håkans sohn i Söraskogh)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson (hästen Casserat)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1672-02-07 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1672:3
Källa: Rullor 1620-1723 1672:3 (1671-1672) Bild 1370 / sid 173 (AID: v751555.b1370.s173, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751555?image=1370
Rulla uppå Generall Majorens och Öfwerstens Wälb:ne hr Hans Georg Mörners Regemente Smålandz Cavallerie och Majorens welb: Peer Ståhlhammars Compagnie såssom dhet af hr Excell:z Rigz= och Krijgz rådet högwelborne grefue Pontus Fredric de la Gardie så och Secreteraren uthi Kongl: Krigz Collegio Edle och welb: Joachim Stropp Munstrat blef, Ekesiöö stadh den 7 Februarij Ao 1672.
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Sven Jonsson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: sohn i Knustorp, hästen Casseras)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pährss: änkias st: i Torp)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Håkan (Håkans sohn i Söraskogh)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1672 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1672:4
Källa: Rullor 1620-1723 1672:4 (1672) Bild 1500 / sid 140 (AID: v751556.b1500.s140, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751556?image=1500
Förteckning uppå dhet Mangell(?), och odugl Monteringar som här widh wedher- 25 Ryttare af Majoren wälb: Päder Ståhlhammars Compagnie
.. Rösås, Bäckaby: Sven Jonsson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Rösås Södergård, Bäckaby: Erland Månsson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Knutssons (Leut:t Måns Knutssons sohn i Knustorp, hästen Casseras)
1672 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1672:10
Källa: Rullor 1620-1723 1672:10 (1672) Bild 170 / sid 14 (AID: v751562.b170.s14, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751562?image=170
Rulla uppå hr General Majorens och Öfwerstens welborna Hans Georg Mörners Regemente Smålandz Cavallerie, och Majorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie, såsom dett af hans Excell:z her Rijkz= och krigz Rådhet sampt Genneral Gouverneuren högh welborne Hr Gustaf Kurk, så och Secretarien uthi Kongl: krigz Collegio, Edhel och welb: Jochim Stropp, Munstradt bleff uthi Ekesiöö den 6 octob: Anno 1670.
Plats: Eksjö
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriess: sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Sven Hemmingsson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Måns Siggesson, Rusthållare: Jon Andersson
.. Rösås, Bäckaby: Jöns Bryngelsson
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: sohn i Knustorp, skafwa sigh annan häst)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pährssons änkias st: i Torp)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Håkan (Håkans sohn i Söraskogh)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1674-07-24 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1674:3
Källa: Rullor 1620-1723 1674:3 (1674) Bild 1460 / sid 141 (AID: v403466.b1460.s141, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403466?image=1460
Rulla oppå Öffwerstens welborne Hr Fridrich von Buchwaldtz Regimente Smålandz Cavallerie och Maiorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie Såssom dhet af hans Nådh General Maioren och Landzhöfdingen Jönekiöpingz Lähn, höghwelb: hr Hans Georg Mörner sampt och Comisarien i dhet Kongl: krigz Collegio welb: hr Baltzer Guldenhoff. Calmar til Siös Munstradt blef dhen 24 Julij Ao 1674.
Plats: Kalmar till sjöss
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriessons sohn)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Sven Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Jon Andersson (Jon Andersssons sohn)
.. Rösås, Bäckaby: Sven Jonsson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilss: sohn i Knustorp, skafwa sigh annan häst)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pährssons änkias st: i Torp)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Änkan (Änkans sohn i Söraskogh)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson, Rusthållare: Per Nilsson (Pähr Nilssons sohn)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nilss: sohn i Swinary)
1674-07-24 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1674:8
Källa: Rullor 1620-1723 1674:8 (1674) Bild 950 / sid 101 (AID: v751187.b950.s101, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751187?image=950
Rulla oppå Öffwerstens welborne her Fridrich von Buchwaldtz Regimente Smålandz Cavallerie och Majorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie Såsom det af hans Nåde Genneral Majoren och Landzhöfdingen i Jönekiöpingz Lähn, höghwälborne her Hans Georg Mörner så och Commisarien i det Kongl: krigz Collegio wälb: hr Baltzer Guldenhoff. Calmar till Siöss Munstradt blef dhen 24 Julij Ao 1674.
Plats: Kalmar till sjöss
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. (Gemene Ryttare 100: man)
1674-09-01 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1674:8
Källa: Rullor 1620-1723 1674:8 (1674) Bild 1070 / sid 119 (AID: v751187.b1070.s119, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751187?image=1070
Rulla oppå Öfwerstens welborna Hr: Fredrich von Buchwaldtz Regimente Smålandz Cavallerie och Majorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie effter såsom dett nu befinnes att wara behållet dhen 1 Septemb: Ao 1674.
Plats: Pommern
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson
1675 Utskrivningslängd, Jönköpings län, Västra härad
Rulla: 1675
Källa: Roterings- och utskrivningslängder, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0025/0/31 (1675), bildid: A0054879_00307
Länk RA: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054879_00307
Västra häradz Roteringz Längd till 1675 åhrs Uthschrifning
.. Kallsjö, Fröderyd: Måns Jonsson (Fendrich Espings d. Måns, Jon, besittes)
1675-07 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1675:4
Källa: Rullor 1620-1723 1675:4 (1675) Bild 760 / sid 70 (AID: v403465.b760.s70, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403465?image=760
Förslagh Oppå Öfwerstens welborne Hr: Fredrich von Buchenwaldtz Regemente och egen Esquadron, som ähre Slagne, Blesserade, Siuke, och hästlösse.
Plats: Pommern
.. (Inträdt till – dhen 19 Julij 1675.)
.. (Maijoren Pehr Ståhlhammars Compagnie)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Slagen wedh Förberlin, den 17 Junij 1675)
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson (Slagen wedh Förberlin, den 17 Junij 1675)
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriessons son, deras hästar ähr döde på Marchen.)
.. (Slagne Ryttare ……….. 4)
.. (fångne ………………. 2)
.. (Borto blefne …………. 1)
.. (Blesserade wed Förberlin . 2)
.. (siuka ……………….. 2)
.. (dödh skutne hästar ……. 6)
.. (dödhe hästar på Marchen .. 5)
.. (Sootdödhe Ryttare …….. 2)
1675 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1675:4
Källa: Rullor 1620-1723 1675:4 (1675) Bild 960 / sid 90 (AID: v403465.b960.s90, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403465?image=960
Major Pehr Ståhlhammars Compagnie
Plats: Pommern
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Slagen wedh Förberlin, den 17 Junij 1675)
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Änkan (änkans son i Söraskough, slagen wedh Förberlin, dhen 17 Junij 675)
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriessons son, dheras hästar ähr döde på marchen. Hafuer hästar.)
1675-06-30 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1675:4
Källa: Rullor 1620-1723 1675:4 (1675) Bild 1040 / sid 98 (AID: v403465.b1040.s98, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403465?image=1040
Förslagh Oppå H:r Öfwerstens welborne Fredrich von Buchwaldtz Regemente och egen Esquadron effter som det Befinnes – den 30 Junij Ao 1675.
Plats: Pommern
.. (Maijoren Pehr Ståhlhammars Compagnie)
.. (Skutne wedh Bransö …………. 1)
.. (Slagne wedh för Berlin ……… 2)
.. (fångne ……………………. 3)
.. (Dito Blesserade ……………. 3)
.. (Siuknadhe på Marchen ……….. 2)
.. (hestar skutne wedh för berlin .. 5)
.. (hestar dödhe på Marchen …….. 4)
.. (………………………….. 20)
.. (Ännu Behåldna ……………… 80 / 100)
1676-06-07 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1676:4
Källa: Rullor 1620-1723 1676:4 (1676) Bild 2610 / sid 254 (AID: v403464.b2610.s254, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403464?image=2610
Smålandz 4 Compagnie som uthi Tysklandh ligga.
Plats: Pommern
.. (den 7 Junij 676 äre desse 4. Compagnier Extraherade och lefwererat uthi Canthelyrt ock öfwersendes till wederbörande Landzhöfdingar, 3nne Exemplar.)
.. (Rulla Oppå Öfwerstens welborne Hr: Fredrich von Buchwaldtz Regimente, Smålandz Cavallerie och Maijorens welb:ne Pehr Ståhlhammars Compagnie, Såssom dhet af hans Nådh General Maijoren och Landzhöfdingen i Jönekiöpingz Lähn högwelb:ne Hr Hans Georg Mörner så och Commissarien i dhet Kongl. Krigz Collegio welb: Hr Baltzer Guldenhofh i Calmar till Siöss munstradt blef den 24 Julij Ao 1674.)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriessons son, fången uthi? Brandenburgeren på Landtijsdom dh 18 Januarij 676)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson (Munderat)
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson (Siuk, munderat)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Sven Svensson (Com:t under Gref Wittenbergz Regemente)
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson (Com:t dito)
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson (Munderat)
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Jon Andersson (Jon Andersssons sohn, Munderat)
.. Rösås, Bäckaby: Sven Jonsson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Com:t under Gref Wittenbergz Regemente)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson (Com:t under Gref Wittenbergz Regemente)
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats (Com:t dito)
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson (Munderat)
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut:t Måns Nilssons son i Knustorp, Com:t under Gref Wittenbergz Regemente)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Slagen i berlin den 17 Junij Ao 675)
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pährssons änkia, Munderat)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson (Siuk)
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson (Änckians sohn, slagen i berlin den 17 Junij 675)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson, Rusthållare: Per Nilsson (Per Nillsons son, Munderat)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson (Munderat)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nillsons son i Swinary, Munderat)
1676-03-03 Gustav Bagges kompani
Rulla: 1676:4
Källa: Rullor 1620-1723 1676:4 (1676) Bild 2940 / sid 287 (AID: v403464.b2940.s287, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403464?image=2940
General Munster Rulla oppå dhe Gemene Ryttare af Ryttmestarens welb: Gustaf Bagges förordnade Compagnie som effter hans Kongl: Maj:t allernådigste Befallning hafwa rustat i dhe afgångnes – i Tysklandh, öfwersedde och Munstrade af hans Kongl: Maj:tz TrooMan, Krijgz Rådh och General Munster Commissarien öfwer alla provincier her i Swerige, Welborne Hr Balthasar Guldenhoff till Müllmöwijk af Lijndehoof uthi Jönekiöping dhen 3 Martij Ao 1676. Annoterat dhen 17 Julij 676.
Plats: Jönköping
.. Höreda, Ramkvilla: Nils Andersson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Skaffer kyller)
.. Södraskog, Ramkvilla: Jon Håkansson, Rusthållare: Nils Håkansson (Skaffer kyller)
1676-09-23 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1676:5
Källa: Rullor 1620-1723 1676:5 (1676) Bild 223 / sid 670 (AID: v697248.b223.s670, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v697248?image=223
Rulla oppå hr Genneral Majorens och Öfwerstens höghwelborne Baron Hr fredrich von Buchwaldtz Regemente och Majorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie. Effter som dhett nu befinnes Lancken dhen 23 September Anno 1676.
Plats: Lanken
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson (i Grippwaldh)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson (i Ancklandh)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson
1676-09-23 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1676:15
Källa: Rullor 1620-1723 1676:15 (1676) Bild 3750 / sid 366 (AID: v751591.b3750.s366, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751591?image=3750
Major Stålhammars Compagnie
Plats: Lanken
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson (i Anklam)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson
1676-09-23 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1676:20
Källa: Rullor 1620-1723 1676:20 (1676) Bild 1070 / sid 194 (AID: v751596.b1070.s194, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751596?image=1070
Rulla oppå Genneral Majorens och Öfwerstens höghwelborne Hr Baron Fredrich von Buchwaldz her på Tyska Bottenn warandhe Esquadron och Majorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie såsom dett sigh Egenteligen befinnes och af hans högh greffl: Excell:z hr Feltmarskalken höghwelborne Hr Otto Wilhelm Köningzmark öfwersedt Blef på Wittow dhen 23 Septemb: Ao 1676.
Plats: Wittow
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriessons son)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Sven Svensson (Com:)
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson (Com:)
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Jon Andersson (Jon Andersssons sohn)
.. Rösås, Bäckaby: Sven Jonsson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Com:)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson (Com:)
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats (Com:)
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Com:)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Slagen dhen 17 Junij 675)
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pehrssons änk:)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Änkan (Änck: sohn, slagen dhen 17 Junij 675)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson
1677 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1677:2
Källa: Rullor 1620-1723 1677:2 (1677) Bild 130 / sid 19 (AID: v751598.b130.s19, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751598?image=130
Rulla oppå Öffwerstens welborne Hr Fredrich von Buchwaldz Regimente Smålandz Cavallerie och Majorens welb: Pähr Ståhlhammars Compagnie, såsom dhet af hans Nådhe Genneral Majoren och Landzhöfdingen i Jönkiöpingz Lähn höghwelborne Hr Hans Georg Mörner så och Commissarien i dett Kongl: krigz Collegio welb:ne Baltzar Guldenhoff i Calmar til siöss Munstradt bleff dfhen 24 Julij Anno 1674.
Plats: Pommern
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Måns Börjesson (Måns Böriessons sohn, fången på Ussedom dhen 18 Januarij 676 och igen kommen dhen 25 Martj samma åhr, ähr i Grifzwald och Dismundaal.)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson, Rusthållare: Per Jonsson
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Sven Svensson (Com: und: Wittenb:)
.. Huluboda, Fröderyd: Per Olofsson, Rusthållare: Nils Månsson (Com: und: Wittenb:)
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Jon Andersson (Jon Andersssons sohn)
.. Rösås, Bäckaby: Sven Jonsson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Com: und: Wittenb:z Reg:te)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Siggesson, Rusthållare: Sven Persson (Com: dito)
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Mats (Com: dito)
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson, Rusthållare: Måns Jakobsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Hemming Månsson, Rusthållare: Måns Nilsson (Måns Nilssons sohn, Com: und: Wittenb:)
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Anders Erlandsson (Slagen widh förberlin in dhen 17 Junij 675)
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Änkan (Simon Pehrssons änk:, fången widh grifzwaldh dhen 27 April Ao 1677.)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Änkan (Änck: sohn, Slagen widh fohrbehrlin dhen 17 Junij Ao 1675 Änck: sohn, Slagen widh fohrbehrlin dhen 17 Junij Ao 1675)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Isak Jonsson, Rusthållare: Olof Persson (fången widh ankalandh Anno 1676 in Septembri.)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson, Rusthållare: Per Nilsson (Pähr Nilssons sohn)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Simon Nilsson (Corp: Simon Nillsons son i Swinary, Munderat)
1677-05-13 Major Per Stålhammars kompani
Rulla: 1677:8
Källa: Rullor 1620-1723 1677:8 (1677) Bild 1660 / sid 162 (AID: v751604.b1660.s162, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751604?image=1660
Rulla oppå Hr General Majoren och Öfwerstens högwelborne Baron Hr Fredrich von Buchwaldz Regemente och Majorens welb:ne Pähr Ståhlhammars Compagnie effter som dett nu befinnes dhen 13 Maij Ao 1677, Nembl:
Plats: Pommern
.. Ljunganäs, Fröderyd: Korpral Johan Svensson
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson (hestlöss i Grifzwaldh)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Börje Persson
.. Ingaboda, Fröderyd: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson
.. Torp, Bäckaby: Jöns Persson (fången widh grifzwaldh)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Nils Jonsson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Nils Persson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Per Simonsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Lars Börjesson
1677-05-29 Majorens kompani
Rulla: 1677:8
Källa: Rullor 1620-1723 1677:8 (1677) Bild 1760 / sid 172 (AID: v751604.b1760.s172, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751604?image=1760
Lista på fångna
Plats: Pommern
.. Torp, Ramkvilla: Jöns
1677-05-29 Majorens kompani
Rulla: 1677:8
Källa: Rullor 1620-1723 1677:8 (1677) Bild 1770 / sid 173 (AID: v751604.b1770.s173, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751604?image=1770
Förslagh Oppå dhe hestlösse Ryttare af Baron och General Maior högwelborne Hr Fredrich von Buchwaldtz Regemente och Egne Esquadron dhen 29 Maij Ao 677.
Plats: Pommern
.. Torp, Ramkvilla: Jöns
1678-05-08 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1678:2
Källa: Rullor 1620-1723 1678:2 (1678) Bild 3020 / sid 307 (AID: v403462.b3020.s307, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403462?image=3020
General Munster Rulla uppå Öfwerstens wälb:ne Peer Ståhlhammars Regemente, Smålandz Cavallerie, Ryttmästarens Welb: Johan Ståhlhammars Comp: som munstrades af hans Kongl. Maij:tz Troo man och Gen. Major Högh welb: Grefwe Lennart Johan Wittenbergh och krigz Cammeraren wälb: Hans Billing i Norrigie och Blekinge dhen 28 Maij 1678
Plats: Norje, Blekinge
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (fattas corb:)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Måns Börjesson (fattas corb:)
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änckia, fattas corb:)
.. Fröset, Fröderyd: Olof Börjesson, Rusthållare: Johan Hansson (Absens)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson (fattas corb:)
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson (Jon Perssons son)
.. Flathult, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änkia)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Abs, hemma)
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Jönsson, Rusthållare: Per Bengtsson, Anm: Skatte ryttare
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Nils Olofsson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son, fattas corb:)
.. Södraskog, Ramkvilla: Simon Håkansson, Rusthållare: Änkan (Nils Håkanssons bror och änka, fattas corb:)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Daniel Håkansson, Rusthållare: Håkan Svensson (fattas corb:)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson
.. Skog, Svenarum: Per Bengtsson, Rusthållare: Nils Persson, Anm: Krono ryttare
1678-04-08 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1678:2
Källa: Rullor 1620-1723 1678:2 (1678) Bild 3410 / sid 346 (AID: v403462.b3410.s346, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403462?image=3410
General Munster Rulla uppå Smålans Cavalleriet och Öfwersten Wälb: Päder Ståhlhammars Regemente och Ryttmestaren Wälb: Johan Ståhlhammars Compagnie, hemmawarande Manskap effter commenderingen Till Pomeren, Munstrade af hans Kongl Maij.tz Troomän, Såssom högwälb:ne Grefwen och General Maior Hr Lennardt Johan Wittenbärgh, och Cammerådh Wehlbördigh Lars Elstierna, som det sigh befinner dhen 8 Aprilis Ao 1678
Plats: Hemmavarande
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (Häst: Cass: fattas carbin)
.. Fröderyd, Fröderyd: Måns Larsson, Rusthållare: Måns Börjesson (ingen monderingh)
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änckia, häst: cass: ingen Carbin)
.. Fröset, Fröderyd: Olof Börjesson, Rusthållare: Johan Hansson (Commend:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson (com: hemkom:)
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Sven Persson (Sven Perssons son, häst: cass:)
.. Flathult, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änkia)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Jönsson, Rusthållare: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson (ingen karbin)
.. Torp, Ramkvilla: Nils Olofsson, Rusthållare: Per Simonsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son, ingen karbin)
.. Södraskog, Ramkvilla: Simon Håkansson (Nils Håkanssons bror, commend:)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson (ingen karbin)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Daniel Håkansson, Rusthållare: Håkan Svensson (Håkans Svenssons son, häst: cass: ingen carbin)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson (häst: cass: ingen carbin)
.. Skog, Svenarum: Per Bengtsson, Rusthållare: Nils Persson (häst: cass:), Anm: Svenarum sn, krono ryttare
1678-10-08 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1678:11
Källa: Rullor 1620-1723 1678:11 (1678) Bild 2530 / sid 249 (AID: v751619.b2530.s249, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751619?image=2530
General Munster Rulla oppå Smålandz Cavalleriet och Öfwerstens wälb: Peer Ståhlhammars Regemente och Rytt Mr:s wälb: Johan Ståhlhmmars Compagnie hemmawarande manskap effter Commenderingen till Pommeren munstradhe af hans kongl: Maij:tz Trooman såsom höghwälb: Grefwe och Gen: Major hr Linnardt Johan Wittenbergh, och Cammer=Rådh wälb: Lars Eldstierna, som det sigh befinnes dhen 8 Octob Ao 1678.
Plats: Skåne
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (fattas carb:)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Måns Börjesson (fattas carb:)
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (fattas carb:)
.. Fröset, Fröderyd: Olof Börjesson, Rusthållare: Johan Hansson (Absens)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson (fattas carb:)
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson (Jon Perssons son)
.. Flathult, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änkia)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Absens)
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Jönsson, Rusthållare: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Nils Olofsson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son, fattas carbin)
.. Södraskog, Ramkvilla: Simon Håkansson (Nils Håkanssons bror, fattas carb:)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Daniel Håkansson, Rusthållare: Håkan Svensson (Håkans Svenssons son, fattas carbin)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson (odugl: häst)
.. Skog, Svenarum: Per Bengtsson, Rusthållare: Nils Persson
1678-05-28 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1678:11
Källa: Rullor 1620-1723 1678:11 (1678) Bild 3050 / sid 301 (AID: v751619.b3050.s301, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751619?image=3050
General Munster Rulla oppå öfwerstens wälb: Per Stållhammars Regemente Smålandz Cavallerie och Ryttmäster wälb:ne Johan Stålhammars Comp. som munstrades af hans kongl Maij:z Trooman och General Major höghwälb: Gref. Linnardt Johan Wittenbergh och krigz Commereraren wälb:ne Hans Billingh i Norigie och Blekinge dhen 28 Maij 1678.
Plats: Norge, Blekinge
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (fattas carb:)
.. Fröderyd, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Måns Börjesson (fattas carb:)
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (fattas carb:)
.. Fröset, Fröderyd: Olof Börjesson, Rusthållare: Johan Hansson (Abs:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson (fattas carb:)
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson (Jon Perssons son)
.. Flathult, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änkia)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Absens)
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Jonsson, Rusthållare: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Nils Olofsson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son, fattas carbin)
.. Södraskog, Ramkvilla: Simon Håkansson (Nils Håkanssons bror och änka, fattas carb:)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Daniel Håkansson, Rusthållare: Håkan Svensson (Håkans Svenssons son, fattas carbin)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson
.. Skog, Svenarum: Per Bengtsson, Rusthållare: Nils Persson
1678 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1678:11
Källa: Rullor 1620-1723 1678:11 (1678) Bild 3240 / sid 320 (AID: v751619.b3240.s320, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751619?image=3240
Specification oppå dhet ähnnu hemmawarande Manskap af Öfwerstens welb: Peer Stålhammars Regemente Smålandz Cavallerie.
Plats: Hemmavarande
.. (Hr Ryttm:r Ståhlhammars Comp.)
.. Fröset, Fröderyd: Olof Börjesson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
1678-06-24 Kristoffer von Kreckwitz’s kompani
Rulla: 1678:14
Källa: Rullor 1620-1723 1678:14 (1678) Bild 2010 / sid 197 (AID: v751622.b2010.s197, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751622?image=2010
Rulla oppå General Majorens och Öfwerstens högwälborne Baron Hr Fredrich von Buchwaldz Regimente och Öfwerstelieutnampt welborne Hans Christoffer von Krekwitz* Compagnie effter som dett nu befinnes [-]. * Kreckwitzdhen 24 Junij Ao 1678 Nembl:
Plats: Pommern
.. Bäckaby, Bäckaby: Gudmund Andersson (waret fången i Dismundaal)
.. Sörahult, Svenarum: Per Andersson
1679-03-15 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:3
Källa: Rullor 1620-1723 1679:3 (1679) Bild 2870 / sid 286 (AID: v403461.b2870.s286, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403461?image=2870
General Munster Rulla oppå Öfwerstens welborne Pehr Stålhammars Regemente Smålandz Cavalleri och Ryttm:r welb:ne Johan Ståhlhammars Compagnie, Munstrades och Öfwerseddes af Kongl. Rådhet welb:ne Hr Balthazar Güldenhofh till Malmö [-]=Lindwehoff, och Grefwe, sampt Cammerrådhet welb:ne Hr Lars Eldstärna till Bergh och dess [-]torp etc, uhij Hwetlanda dhen 15 Martij Ao 1679
Plats: Vetlanda
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (hästen Cass:)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Olof Börjesson, Rusthållare: Johan Hansson (hästen Cass:)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Johan Swenssons änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson (Jon Perssons son)
.. Flathult, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Nils Olofsson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Nils Håkansson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Daniel Håkansson, Rusthållare: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson
1679-07-07 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:3
Källa: Rullor 1620-1723 1679:3 (1679) Bild 3230 / sid 322 (AID: v403461.b3230.s322, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403461?image=3230
General Munster Rulla Oppå Öfwerstens Wälb: Pehr Ståhlhammars Regemente Smålandz Cavallerie och Rttmester Johan Ståhlhammars Compagnie Munstradt af Hans Kongl: Maij:t i Åby och Göijne häradt dhen 7 Julij Ao 1679
Plats: Åby, Göinge härad
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar (Ryttm: Johan Stålhammars)
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson (Rusth: Nils Håkanssons bror)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson
1679-07-07 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:9
Källa: Rullor 1620-1723 1679:9 (1679) Bild 260 / sid 336 (AID: v751635a.b260.s336, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751635a?image=260
General Munster Rulla Oppå Öfwerstens wälb:ne Pehr Ståhlhammers Regemente, Smålandz Cavallerie, och Ryttmestar Johan Ståhöhammers Compagnie, munstradt af hans Kongl: Maij:t uthi Åby och Göinge häradt dhen 7 Julij Ao 1679
Plats: Åby, Göinge härad
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson (Rusth: Nils Håkanssons bror)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson (hästen Cass:)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson (Karl Cass:)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson (hästen Cass:)
1679-10-01 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:3
Källa: Rullor 1620-1723 1679:3 (1679) Bild 3590 / sid 359 (AID: v403461.b3590.s359, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v403461?image=3590
General Munster Rulla oppå Öfwerstens wälb: Pehr Ståhlhammars Regemente Smålandz Cavallerie och Ryttmästar Johan Ståhlhammars Compagnie Munstradt af Hr General Majoren wälb: Johan Benedict von Schönleben, wijd Östra Carraby uthi Onsjiö häradt och Skåne dhen 1 Octob: Ao 1679
Plats: Östra Karaby (M)
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (hästen Cass:)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:, hästen Cass:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson (Hästen Cass:)
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson (Hästen Cass:)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Per Svensson (hästen Cass:)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson (Rusth: Nils Håkanssons bror)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson (hästen Cass:)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson (Karl Cass:)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson (hästen Cass:)
1679-10-01 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:9
Källa: Rullor 1620-1723 1679:9 (1679) Bild 600 / sid 370 (AID: v751635a.b600.s370, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751635a?image=600
General Munster Rulla Oppå Öfwerstens wälb: Pehr Ståhlhammers Regemente Smålandz Cavallerie och Ryttmästar Johan Ståhlhammars Compagnie, Munstradt af Hr General Majoren wälb: Johan Benedict von Schönleben, wijd Östra Karraby uthi Ossiö häradt och Skåne dhen 1 Octobris Ao 1679.
Plats: Östra Karaby (M)
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson (Hästen Cass:)
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson (Hästen Cass:)
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson (Karl och hest cass:)
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson (hästen Cass:)
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson (hästen Cass:)
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson, hästen cass:)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Per Svensson (hästen Cass:)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson (Rusth: Nils Håkanssons bror)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson (hästen Cass:)
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson (Karl Cass:)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson (hästen Cass:)
1679-03-15 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:13
Källa: Rullor 1620-1723 1679:13 (1679) Bild 920 (AID: v751639a.b920, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751639a?image=920
General Munster Rulla uppå Öfwerstens wälb:ne Pehr Ståhlhammars Regemente Smålandz Cavallerie, och Ryttmästarens welb: Johan Ståhlhammers Compagnie, Munstrades och Öfwerseddes aaf krigzrådhet wälb: Balthazar Guldenhoff till Malmö wijk Lindhoff och Biösta sampt CammarRådhet wälb: Hr Lars Eldstierna till Borgh och – uthi Hwetlanna dhen 15 Martij Ao 1679.
Plats: Vadstena
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson, hästen cass:)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (rijder Sonen för gårdh, – – gammal ej till wijdare tienst oförmåga, begärer afskedh.)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson (Nils Håkanssons bror (Rusth:), nywärfwat)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson
1679-07-07 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1679:13
Källa: Rullor 1620-1723 1679:13 (1679) Bild 240 / sid 180 (AID: v751639a.b240.s180, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751639a?image=240
General Munster Rulla Oppå Öfwerstens wälb: Pehr Ståhlhammars Regemente Smålandz Cavallerie, och Ryttmesterns Johan Ståhlhammars Compagnie, Munstradt af hans Kongl: Maij:tt i Åby och Göinge häradt dhen 7 Julij Ao 1679
Plats: Åby, Göinge härad
.. Hökhult, Fröderyd: Bengt Persson, Rusthållare: Sven Månsson
.. Fröderyd, Fröderyd: Sven Svensson, Rusthållare: Måns Larsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Gudmund Karlsson, Rusthållare: Änkan (Leut: Per Jonssons änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Håkan Danielsson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Måns Nilsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Ingaboda, Fröderyd: Anders Jonsson, Rusthållare: Jon Persson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan (Jon Anderssons änck:)
.. Rösås, Bäckaby: Simon Svensson, Rusthållare: Johan Stålhammar
.. Slageryd, Bäckaby: Måns Persson, Rusthållare: Sven Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Erland Nilsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Svensson, Rusthållare: Måns Nilsson (Leut: Måns Nilsson, hästen cass:)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Torp, Ramkvilla: Jöns Persson, Rusthållare: Per Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jon Nilsson, Rusthållare: Nils Jonsson (Nils Jonssons son)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson (Rusth: Nils Håkanssons bror)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Olof Persson
.. Bränderyd, Ramkvilla: Jon Jonsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Svensson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Jöns Sevedsson, Rusthållare: Simon Simonsson
Nya Indelningsverket
1683-08 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1683:5
Källa: Rullor 1620-1723 1683:5 (1683) Bild 1370 / sid 707
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751684?image=1370
Rulla oppå Smålandz Cavallerie som är Hr Öfwerst Pähr Ståhlhammars anförtrodda Regimente Ryttmäster Johan Ståhlhammars Compagnie, som dett oppå håldne Militie indelning Commissioner och Regementz möthen, äro inrättat Anno 1683
Plats: –
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson, Rusthållare: Karl Nilsson
.. Hökhult, Fröderyd: Karl Nilsson, Rusthållare: Daniel Andersson (Carl Nilsson transporteras til Swensbygd? i andhra Corperalskappet istället)
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Torp, Fröderyd: Nils Nilsson, Rusthållare: Olof Jönsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Daniel Persson, Rusthållare: Änkan (Leut: änck:)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Johansson, Rusthållare: Änkan (Corp: änck:)
.. Huluboda, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan
.. Rösås, Bäckaby: Måns Månsson, Rusthållare: Daniel Gudmundsson
.. Slageryd, Bäckaby: Jöns Jonsson, Rusthållare: Nils Gudmundsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per Gudmundsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson (Ridher Swäntienare och Rusthållare, Per Johansson, som äger halfwa Skatta Jorden)
.. Bäckaby, Bäckaby: Måns Svensson
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Håkansson, Rusthållare: Bengt Jönsson
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Andersson, Rusthållare: Elias Bastiansson
.. Torp, Ramkvilla: Per Simonsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Simon Simonsson (- år boslatorp penningar til.)
.. Moshult, Ramkvilla: Per Håkansson
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Nils Håkansson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Måns Svensson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Måns Persson, Rusthållare: Karl Andersson
1683-08-20 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1683:5
Källa: Rullor 1620-1723 1683:5 (1683) Bild 2710 / sid 840 (AID: v751684.b2710.s840, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751684?image=2710
Rulla oppå Smålandz Cavallerie som ähr hr Öfwerst Pähr Ståhammars ahnförtrodde Regimente och Ryttmästar Johan Ståhlhammars Compagnie som dett oppå håldne Militica indelninghs Commissionen och Regimentz möthen ähr inrättat Anno 1683.
Plats: Ljungby
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Hökhult, Fröderyd: Karl Nilsson, Rusthållare: Daniel Andersson (hästlöss, holster Casseras. Och Swentienar Carl Nilson Transporteras till Swensbygd i 2a Copralsk: och hijt i stellet Pehr Joonst: till ny Swentienar.)
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Torp, Fröderyd: Nils Nilsson, Rusthållare: Olof Jönsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Daniel Persson, Rusthållare: Änkan (Leut:z änkan)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Johansson, Rusthållare: Änkan (Corp: änkan)
.. Huluboda, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan
.. Rösås, Bäckaby: Måns Månsson, Rusthållare: Daniel Gudmundsson
.. Slageryd, Bäckaby: Jöns Jonsson, Rusthållare: Nils Gudmundsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per Gudmundsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson (Pehr Bengtssons blifwer härefter Swentienare, och pehr Johansson boor på gårdh och eger ½ hemmet blifwer Rustningzhåller.)
.. Bäckaby, Bäckaby: Måns Svensson (hästen Casseras)
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Håkansson, Rusthållare: Bengt Jönsson (hästen Casseras)
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Andersson, Rusthållare: Elias Bastiansson
.. Torp, Ramkvilla: Per Simonsson
.. Svinaryd, Ramkvilla: Simon Simonsson
.. Moshult, Ramkvilla: Per Håkansson
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Nils Håkansson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Måns Svensson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Måns Persson, Rusthållare: Karl Andersson
1683-08-10 Johan Stålhammars kompani
Rulla: 1683:7
Källa: Rullor 1620-1723 1683:7 (1683) Bild 1460 / sid 166
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751686?image=1460
General Munster Rulla Öfwer Smålendske Cavallerie och Öfwersten Edle och wälbördigh Pehr Ståhlhammars Regemente, sedan som dhet af Kongl Commissionen indhelt och så wäl äfwen som under Officerare iämpte Rust hållarna medh tienliga hemman försedde ähro, Munstrades af hans Kongl Maij:tt [-], och Krijgz Commissarien Edle och wälbördigh Johan Hoghusen wedh Liungby Prestgård i Callmare läger dhen 10, 11 och 13 Augustij Ao 1683.
Plats: Ljungby
.. (General Munster Rulla oppå Ryttmester Ståhlhammars Compagnie)
.. Hökhult, Fröderyd: Sven Månsson
.. Hökhult, Fröderyd: Per Jonsson, Rusthållare: Daniel Andersson (hästlöss, hölster Casseras.)
.. Fröderyd, Fröderyd: Nils Månsson, Rusthållare: Per Nilsson
.. Torp, Fröderyd: Nils Nilsson, Rusthållare: Olofsson (Carbin låset Cass:)
.. Kallsjö, Fröderyd: Daniel Persson, Rusthållare: Änkan (Leut:z änkan)
.. Fröset, Fröderyd: Per Persson, Rusthållare: Johan Hansson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Johansson, Rusthållare: Änkan (Corp: änkan)
.. Huluboda, Fröderyd: Gudmund Olofsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson (hästen Cass:)
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Änkan
.. Rösås, Bäckaby: Måns Månsson, Rusthållare: Daniel Gudmundsson
.. Slageryd, Bäckaby: Jöns Jonsson, Rusthållare: Nils Gudmundsson (- lagas hästen Cass:)
.. Tostatorp, Bäckaby: Per Gudmundsson, Rusthållare: Måns Mattsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Bengtsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Måns Svensson (hästen Cass:)
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Håkansson, Rusthållare: Bengt Svensson
.. Höreda, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson
.. Höreda, Ramkvilla: Jöns Andersson, Rusthållare: Elias Bastiansson (hästen Casseras)
.. Torp, Ramkvilla: Per Simonsson (sadel Cass:)
.. Svinaryd, Ramkvilla: Simon Simonsson
.. Moshult, Ramkvilla: Per Håkansson, Rusthållare: Per Svensson
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Nils Håkansson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Måns Svensson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Måns Persson, Rusthållare: Karl Andersson

Rulla: 1692:3
Källa:
Axel von Schaars Regemente
1692-08-15 Majorens kompani
Rulla: 1692:3
Källa:
Smålandz Cavallerie Regemente Pro Ao 1692
.. (Majoren Hr Carl Printzschiöldh på häst. Högsby den 15 Augustii Anno 1692.)
.. Häggatorp, Hultsjö: Korpral Per Bengtsson
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Olof Svensson, Rusthållare: Johan Hansson (gammla st Pelle? Pärsson får afskedh tient i åår.), Anm: +Sven Persson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Johansson, Rusthållare: Lisbet Jakobsdotter, Anm: +Johan Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jonsson, Rusthållare: Daniel Persson, Anm: +Jon Jonsson, Elisabet Persdotter, Jöns Jonssons barn
.. Torp, Fröderyd: Måns Persson, Rusthållare: Olof Jönsson, Anm: +Gudmund Svensson
.. Hökhult Norrgård, Fröderyd: Daniel Svensson, Rusthållare: Sven Månsson, Anm: +Jon Gunnarsson
.. Hökhult Andersgård, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sara Ambjörnsdotter (Jöns Pärsson som har dehl i munteringen.), Anm: +änkan Kerstin Andersdotter
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Håkan Jonsson (Nils Joensson som har ½muntering.)
.. Huluboda, Fröderyd: Zakarias Bengtsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson, Anm: +Anders Nilsson, Håkan Mattsson
.. Torp, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Nils Svensson, Anm: +Måns Svenssons barn, Arvid Svensson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Danielsson, Rusthållare: Karl Andersson, Anm: +Håkan Nilsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Måns Svensson (Håkan Pährsson som har ½muntering.)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Per Håkansson (Swen Håkonsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Gisle Håkansson
.. Höreda Södergård, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson (Simon Andersson som har dehl i munteringen.), Anm: +Erland Andersson, Per Jönsson
.. Höreda Mellangård, Ramkvilla: Jöns Andersson, Rusthållare: Elias Bastiansson
.. Knutstorp, Bäckaby: Sven Håkansson, Rusthållare: Per Danielsson (Swen Håkonsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Bengt Jönsson
.. Bäckaby Storgård, Bäckaby: Måns Svensson, Rusthållare: Per Jonsson (Måns Swensson som har dehl i munteringen.)
.. Bäckaby Stockagård, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Per Bengtsson, Anm: +Per Johansson
.. Rösås Norrgård, Bäckaby: Sven Nilsson, Rusthållare: Daniel Gudmundsson (Swen Nilsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Karl Brunksson
.. Slageryd Svensgård, Bäckaby: Nils Jonsson, Rusthållare: Måns Jönsson, Anm: Står Slageryd Nedergård
.. Tostatorp, Bäckaby: Mats Håkansson, Rusthållare: Mats Månsson (Mattes Håkonsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Måns Mattsson, Per Håkansson
1692-08-15 Majorens kompani
Rulla: 1692:3
Källa: Rullor 1620-1723 1692:3 (1692) Bild 6160 / sid 608 (AID: v751931.b6160.s608, NAD: SE/KrA/0022)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v751931?image=6160
Wrickstadh. Compagnie wedh Major Carl Printschiöldh ståår uthi. Högsby Prestgårdh dhen 15 Augustij 1692.
Plats: Högsby
.. Häggatorp, Hultsjö: Korpral Per Bengtsson (Hest brun, skaffer efter hand en tienligare Corprale hest och kan ha denna bruka till sin Ryttare.)
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Olof Svensson, Rusthållare: Johan Hansson (gr svart. Pehr Persson gammal och siuklig, tient i 35 åhr, fåhr afskedh.), Anm: +Sven Persson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Johansson, Rusthållare: Lisbet Jakobsdotter, Anm: +Johan Månsson
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jonsson, Rusthållare: Daniel Persson, Anm: +Jon Jonsson, Elisabet Persdotter, Jöns Jonssons barn
.. Torp, Fröderyd: Måns Persson, Rusthållare: Olof Jönsson (Gamble Swentienaren Nils Nilsson gaml och brecklig, i tienst 35 åhr, fåhr afskedh.), Anm: +Gudmund Svensson
.. Hökhult Norrgård, Fröderyd: Daniel Svensson, Rusthållare: Sven Månsson, Anm: +Jon Gunnarsson
.. Hökhult Andersgård, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sara Ambjörnsdotter (Jöns Pärsson som har dehl i munteringen.), Anm: +änkan Kerstin Andersdotter
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Håkan Jonsson (Nils Joensson som har ½muntering.)
.. Huluboda, Fröderyd: Zakarias Bengtsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson, Anm: +Anders Nilsson, Håkan Mattsson
.. Torp, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Nils Svensson, Anm: +Måns Svenssons barn, Arvid Svensson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Danielsson, Rusthållare: Karl Andersson, Anm: +Håkan Nilsson
.. Skärbäck, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Måns Svensson (Håkan Pährsson som har ½muntering.)
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Per Håkansson (Swen Håkonsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Gisle Håkansson
.. Höreda Södergård, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson (Simon Andersson som har dehl i munteringen.), Anm: +Erland Andersson, Per Jönsson
.. Höreda Mellangård, Ramkvilla: Jöns Andersson, Rusthållare: Elias Bastiansson
.. Knutstorp, Bäckaby: Sven Håkansson, Rusthållare: Per Danielsson (Swen Håkonsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Bengt Jönsson
.. Bäckaby Storgård, Bäckaby: Måns Svensson, Rusthållare: Per Jonsson (Måns Swensson som har ½ munteringen.)
.. Bäckaby Stockagård, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Per Bengtsson, Anm: +Per Johansson
.. Rösås Norrgård, Bäckaby: Sven Nilsson, Rusthållare: Daniel Gudmundsson (Swen Nilsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Karl Brunksson
.. Slageryd Svensgård, Bäckaby: Nils Jonsson, Rusthållare: Måns Jönsson, Anm: Står Slageryd Nedergård
.. Tostatorp, Bäckaby: Mats Håkansson, Rusthållare: Mats Månsson (Mattes Håkonsson som har dehl i munteringen.), Anm: +Måns Mattsson, Per Håkansson
1692-08-12 Majorens kompani
Rulla: GM-1692
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 841 (1692) Bild 60 (AID: v376323a.b60, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376323a?image=60
Generals Munster Rulla Uppå Smålandz Cavallerie, dess Öfwerstens Wälborne Axell von Shaars, Anförtrodda Regemente Munstrat af Hans Kongl. Maj:t sjelf, Jämpte Krigz Rådet Johan Hoghusen Uthi Högby dhen 12 Augustij 1692.
Plats: Högby
.. (Randevois Platzen är uthi Wrickstadh och kan Comp. på 3 dagar komma tillsammans.)
.. Häggatorp, Hultsjö: Korpral Per Bengtsson (Bostelle inom Corpralskapet med 1 häst. Hästen brun, skaffar effter handen een tienligare Corporals häst, och kan han bruka denne till sin Ryttare.)
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Olof Svensson, Rusthållare: Johan Hansson (Gamble R: Pehr Persson gl och siuklig, tient i 35 åhr, fåhr afskedh. Mund:n godh.), Anm: +Sven Persson
.. Ljunganäs, Fröderyd: Johan Johansson, Rusthållare: Lisbet Jakobsdotter (godh mund:), Anm: +Johan Månsson
.. Hökhult Norrgård, Fröderyd: Daniel Svensson, Rusthållare: Sven Månsson (godh mund:), Anm: +Jon Gunnarsson
.. Hökhult Andersgård, Fröderyd: Jöns Persson, Rusthållare: Sara Ambjörnsdotter (Jöns Pärsson som har dehl i munteringen. Carbinen böhr stockas om, dhett öfrige gott.), Anm: +änkan Kerstin Andersdotter
.. Kallsjö, Fröderyd: Jöns Jonsson, Rusthållare: Daniel Persson (godh mund:), Anm: +Jon Jonsson, Elisabet Persdotter, Jöns Jonssons barn
.. Torp, Fröderyd: Måns Persson, Rusthållare: Olof Jönsson (Gamble Swentienaren Nils Nilsson gl och bräcklig, i tienst 35 åhr, får afskedh och underhåll. Mund: godh.), Anm: +Gudmund Svensson
.. Huluboda, Fröderyd: Zakarias Bengtsson, Rusthållare: Gisle Mårtensson (godh mund:), Anm: +Anders Nilsson, Håkan Mattsson
.. Flathult, Fröderyd: Nils Jonsson, Rusthållare: Håkan Jonsson (Nils Joensson som har ½muntering. Godg mund:)
.. Torp, Ramkvilla: Per Simonsson, Rusthållare: Nils Svensson (godh mund:), Anm: +Måns Svenssons barn, Arvid Svensson
.. Södraskog, Ramkvilla: Sven Håkansson, Rusthållare: Per Håkansson (Swen Håkonsson som har dehl i mund:, godh Mund:), Anm: +Gisle Håkansson
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Håkan Danielsson, Rusthållare: Karl Andersson (godh mund:), Anm: +Håkan Nilsson
.. Skärbäck Södergård, Ramkvilla: Håkan Persson, Rusthållare: Måns Svensson (Håkan Pährsson som har ½muntering.Hästen brun medh stierna och fyra hwita fötter, håller intet måhtet, Casseras. Så — Carbinepijpan som ähr förstockat? ochintet af rätta modellen.)
.. Höreda Södergård, Ramkvilla: Simon Andersson, Rusthållare: Per Andersson (Simon Andersson som har dehl i mund:, god Mund:.), Anm: +Erland Andersson, Per Jönsson
.. Höreda Mellangård, Ramkvilla: Jöns Andersson, Rusthållare: Elias Bastiansson (godh mund:)
.. Knutstorp, Bäckaby: Sven Håkansson, Rusthållare: Per Danielsson (Mund: godh), Anm: +Bengt Jönsson
.. Tostatorp, Bäckaby: Mats Håkansson, Rusthållare: Mats Månsson (Mattes Håkonsson som har dehl i munteringen. Mundh: godh.), Anm: +Måns Mattsson, Per Håkansson
.. Slageryd Svensgård, Bäckaby: Nils Jonsson, Rusthållare: Måns Jönsson (Mund: godh)
.. Bäckaby Storgård, Bäckaby: Måns Svensson, Rusthållare: Per Jonsson (Måns Swensson som har ½ munteringen. Mund: godh.)
.. Bäckaby Stockagård, Bäckaby: Per Persson, Rusthållare: Per Bengtsson (Hästen ähr 1 fux studz ähr medh 4 hwitha fötter ähr möcket för lijten. Casseras.), Anm: +Per Johansson
.. Rösås Norrgård, Bäckaby: Sven Nilsson, Rusthållare: Daniel Gudmundsson (Swen Nilsson som har dehl i munteringen. Hästen mörkbrun uthan tecken förslagh Casseras.), Anm: +Karl Brunksson
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1724
1724-08-06 Majorens kompani
Rulla: Gm-1724
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 847 (1724) Bild 1190 (AID: v376329.b1190, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376329?image=1190
GeneralMunster Rulla Uppå Kongl. Maijt:z Smålandz Cavallerie Regemente och Majorens Compagnie hållen wid Brewijk dh 6 aug 1724 Uthaf RiksRådet och Feltmarskalcken högwälborne herr Grefwe Carl Gustaf Ducher och krigzRådet Wälborne herr Gustaf Palmfelt.
Plats: Brevik, Eksjö
.. Fröset Västergård, Fröderyd: , Anm: sidan saknas
.. Kallsjö, Fröderyd: Per Kallström
.. Tostatorp, Bäckaby: Karl Löfberg, Anm: Jakob Torstegren fått avsked
.. Slageryd, Bäckaby: Johan Slagman
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1729
1729-08-21 Majorens kompani
Rulla: GM-1729
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 848 (1729) Bild 780 / sid 71 (AID: v376330b.b780.s71, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376330b?image=780
General Munster Rulla Öfwer Smålandz Regemente Till häst och Majorens Compagnie som blef Munstradt af högwälborne herr Baron och Generalen Hugo Johan Hammilton och FältSecreteraren herr Jacob Bukardson uti Brewik wid Ekesiö dh 21 augustii Anno 1729.
Plats: Brevik, Eksjö
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Sven Bruse, Rusthållare: Nils Nilsson (Berustas af Nils Nilsson ½, Måns Johansson ½, ist till Sven Danjelsson 1/4, till Probsten Fernerus 1/4, som ö-fult til Sven Danjelsson 1/4.)
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1733
1733-09-11 Majorens kompani
Rulla: GM-1733
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 849 (1733) Bild 1060 (AID: v376331.b1060, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376331?image=1060
General Munster Rulla Öfwer Kongl. Maij:ttz Smålandz Regimente Till häst och Majorens Compagnie som Blef Munstrat af högwälborne herr Baron och General Majoren Johan Didrik Öfrenstierna, sampt högwälborne herr Grefwen och krigzCommissarien Adolph Mörner uti Brewik wid Ekesiö dh 11 September Ao 1733.
Plats: Brevik, Eksjö
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1740
1740 Majorens kompani
Rulla: Gm-1740
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 850 (1740) Bild 620 (AID: v376332.b620, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376332?image=620

.. Fröset Västergård, Fröderyd: Sven Bruse, Rusthållare: Sven Danielsson (Sven Danielsson. Nils Nilsson ½ död, i stellet barn [–]. Sventienaren: född i Småland, 45 åhr gammal, tient 28 åhr.)
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1741
1741-10-13 Majorens kompani
Rulla: Gm-1741
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 851 (1741) Bild 870 / sid 163 (AID: v376333.b870.s163, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376333?image=870
General Munster Rulla öfwer Smålandz Regemente till häst som Blef munstratt af General Majoren Högwälborne Hr Grefwe Axell Spens och Cammereraren I Kongl. Maij:t och Rijksens Krigz Collegio, wälborne Hr Abraham Cederholm Schmalense d. 13 octob 1741.
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Nils Wessman, Rusthållare: Sven Danielsson (Swen Danielsson ½, Nils Nilssons Barn ½. Swentienaren för Fröset Swen Bruse. Liusgrå häst med Bläs, 12 år [gammal]. Karlen siuklig får afsked. Istället Nils Wessman 22 åhr gl, född i Småland approb.), Anm: Sven Bruse 46 år, 29 år i tjänst.
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1743
1743-03-04 Majorens kompani
Rulla: Gm-1743
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 852 (1743) Bild 1450 / sid 261 (AID: v376334.b1450.s261, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376334?image=1450
Besichtningz Munster Rulla öfwer Majorens Compagnie wid Smålandz Regemente till häst, som blef Munstrat af öfwerste Lieutnanten Wälborna Hr Lorentz Ridderborg, Wrigstad d 4 och 5 Martii 1743.
Plats: Vrigstad
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Nils Wessman, Rusthållare: Sven Danielsson (1 Swart halsduk, Pistoler och wärja felar. Hästen liusgrå med Bläs, 13 åhr.), Anm: Sventjänaren 23 år, tjänstgjort 1 år.
.. Ljunganäs, Fröderyd: Jöns Ljungqvist, Rusthållare: Daniel Johansson (Swentienaren Jöns Ljungqvist död i Wästerbotten dh: 2 Decemb 1742. Vacant)
.. Hökhult Norrgård, Fröderyd: Erik Hök, Rusthållare: Måns Svensson
.. Hökhult Andersgård, Fröderyd: Johan Falk, Rusthållare: Samuel Nilsson (Swentienaren Johan Falck, död dh 20 Augusti 1742. Vacant. 1743 dh 28 Januarii tillsatt Jöns Falck)
.. Kallsjö, Fröderyd: Per Kallström, Rusthållare: Johan Jönsson (Swentienaren Per Kallström död i wästerbotten. Vacant.)
.. Torp, Fröderyd: Mäns Hjälmberg, Rusthållare: Karl Jonsson
.. Huluboda, Fröderyd: Johan Lind, Rusthållare: Maria Svensdotter
.. Flathult, Fröderyd: Anders Wahlberg, Rusthållare: Elisabet Nilsdotter
.. Stora Torp, Ramkvilla: Ingemund Tysk, Rusthållare: Erik Månsson
.. Södraskog, Ramkvilla: Anders Söderlund, Rusthållare: Håkan Månsson (Swentienaren AndersSöderlind död på hemmarchen från Finland i octob 1742. Vacant.)
.. Bosnatorp, Ramkvilla: Johan Broberg, Rusthållare: Per Persson (Swentienaren Johan Boman, död på hemmarchen från Finland i oktober 1742, i stellet dh 5 februarii 1743 Uppwistes reserve Husaren Johan Broberg.)
.. Skärbäck, Ramkvilla: Erik Skärman, Rusthållare: Sven Skärman
.. Höreda Södergård, Ramkvilla: Måns Lundberg, Rusthållare: Johan Erlandsson
.. Höreda Mellangård, Ramkvilla: Johan Hörberg, Rusthållare: Änkan (Swentienaren Johan Hörberg död på hemmarchen från Finland i oktober 1742. Vacant.)
.. Knutstorp, Bäckaby: Per Knape, Rusthållare: Johan Persson
.. Tostatorp, Bäckaby: Per Sandvall, Rusthållare: Olof Gudmundsson (Swentienaren Per Sandvall död på hemmarchen in october 1742. Vacant.)
.. Slageryd, Bäckaby: Per Slagbom, Rusthållare: Sven Månsson
.. Bäckaby, Bäckaby: Jöns Hägman, Rusthållare: Per Persson
.. Bäckaby, Bäckaby: Per Ekelund, Rusthållare: Otto Strömsten
.. Rösås, Bäckaby: Sven Rösberg, Rusthållare: Måns Persson
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1744
1744-10-15 Majorens kompani
Rulla: Gm-1744
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 853 (1744) Bild 540 (AID: v376335a.b540, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376335a?image=540
General Munster Rulla öfwer Majorens Compagnie wid Smålandz Regemente till häst och Majorens Compagnie, som blef Munstrat af General Majoren Landzhöfdingen högwälborne Baron herr Jean Mentzer och Öfwersten Wälborne Hr Lorentz Ridderborg, samt Landz Commissarien Edell och högacktadt Hr Anders Furuträ; som Munstringz Commissarius uthij Ekesiö dh 15 october 1744.
Plats: Eksjö
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Nils Wessman, Rusthållare: Sven Danielsson (Liusgrå häst med Bläs, 14 åhr.)
Generalmönsterrullor Smålands Husarregemente 1753
1753-08-29 Majorens kompani
Rulla: Gm.1753
Källa: Generalmönsterrullor – Smålands husarregemente (F, G, H) 854 (1753) Bild 1270 (AID: v376336a.b1270, NAD: SE/KrA/0023)
Länk AD: https://app.arkivdigital.se/volume/v376336a?image=1270
Rulla uppå Kongl Maij:t Smålandz Cavallerie Regemente och Majorens Compagnie som wisar huru det sig nu Werdeligen befinnr, Munstrat af hans Kongelig Maijest: på Ränneslätt wid Ekesiö dh 29 Augusti 1753.
Plats: Eksjö
.. Fröset Västergård, Fröderyd: Nils Wessman, Rusthållare: Sven Danielsson (Hästen störtat dhen 2 November 1744. dhen 28 September 1747 tillsatt större häst med Stierna, 9 åhr. Karlen bewijas afsked af begäran emedan han har hemmans bruk, dock bör han skaffa annan karl i ställe. Hästen approberas.), Anm: Sventjänaren 33 år, tjänstgjort 12 år. Gift.

Kommentarer är stängda.
Hoppa till verktygsfältet